Skær ned på kø­det

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der an­be­fa­ler min­dre kød, når der skal pro­te­in in­den­bords. Sto­re mæng­der kød er di­rek­te sund­heds­ska­de­ligt, ad­va­rer fle­re eks­per­ter

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald

Spis min­dre kød, især fra ok­se, lam og gris. Så­dan ly­der rå­det fra de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der – især til ame­ri­kan­ske mænd. Men i Dan­mark bur­de det sam­me råd ef­ter­le­ves. Det si­ger fle­re sund­hed­s­eks­per­ter, som me­ner, at kød med bl. a. palæ­oko­sten igen har få­et en alt for frem­træ­den­de rol­le på det dan­ske mid­dags­bord. De er skep­ti­ske over for ti­dens sto­re fo­kus på pro­te­in.

» Det er rig­tigt, at pro­te­in kan gi­ve en god mæt­heds­for­nem­mel­se, men når vi ser på det sto­re EPIC- stu­di­um, hvor 500.000 eu­ro­pæ­e­res livs­stil er fulgt, har den grup­pe, som spi­ser mest pro­te­in, ef­ter fem år fak­tisk og­så mest af det farlige ma­ve­fedt, « si­ger An­ne Tjøn­neland, som er forsk­nings­le­der og eks­pert i kost og kræft i Kræf­tens Be­kæm­pel­se.

» Langt de fle­ste dan­ske­re får ri­ge­ligt pro­te­in, og rig­tig man­ge mænd spi­ser for me­get kød, « til­fø­jer hun.

Når det gæl­der kød fra fir­be­ne­de dyr, er der en klar sam­men­hæng mel­lem at spi­se mas­ser af kød og en øget ri­si­ko­en for især tarm­kræft. Sam­ti­dig er der stær­ke be­vi­ser for, at for­ar­bej­det kød som ba­con og pøl­ser er kræft­frem­kal­den­de.

Ny­rer på over­ar­bej­de

Over­læ­ge Pe­ter Marck­mann, der er spe­ci­a­list i ny­re­syg­dom­me, er der fle­re mi­nus­ser end plus­ser ved en kost med et me­get højt ind­hold af pro­te­in, især hvis det kom­mer fra kød.

» For­u­den en øget ri­si­ko for nog­le kræft­syg­dom­me øger en kost med et højt ind­hold af pro­te­in ef­ter min me­ning og­så ri­si­ko­en for kro­ni­ske ny­re­syg­dom­me. Vi kan se, at del­ta­ger­ne i et stu­di­um med me­get pro­te­in­rig kost fik for­stør­re­de ny­rer – et tegn på, at ny­re­ne er på over­ar­bej­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.