Pro­te­in er pro­te­in

BT - - STYRK DIT LIV -

Pro­te­in kan ha­ve høj el­ler lav kva­li­tet. Pro­te­in be­står af ami­no­sy­rer, som op­byg­ger cel­ler, mus­k­ler, væv, hor­moner, an­ti­stof­fer og en­zy­mer. Kartofler er pro­te­in af høj kva­li­tet, det sam­me er kød og mæl­ke­pro­duk­ter. De kal­des kom­plet­te pro­te­i­ner, for­di de har al­le de nød­ven­di­ge ami­no­sy­rer i til­stræk­ke­lig mæng­de. • Spi­ser du va­ri­e­ret, får du de es­sen­ti­el­le ami­no­sy­rer. Til gen­gæld skal du væ­re op­mærk­som på, hvad ma­den in­de­hol­der ud over pro­te­in. Rig­tig man­ge for­ar­bej­de­de kød­pro­duk­ter in­de­hol­der nem­lig sto­re mæng­der fedt og salt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.