Er der sex eft er de 60?

Eri­ca Jong di­sker op med døds­angst og kun­da­li­ni­rejs­ning i sin se­ne­ste roman ’ Vin­ge­skudt’

BT - - BOG- FIX - An­ne Sop­hia Her­man­sen

Me­re end en roman om en se­xg­lad 60- årig er ’ Vin­ge­skudt’ en roman om døds­angst. Va­nes­sa Won­der­mans for­æl­dre er langt op­pe i 90er­ne og dø­en­de. Mo­de­rens kal­kun­hals, vin­ke­fl æsk på ar­me­ne og kny­ster på fød­der­ne er ble­vet ledsa­get af en sød­me­fuld de­mens, der eft er­la­der hen­de mun­ter og kær­lig og ude af stand til at vi­de, om hun får be­søg af si­ne børn el­ler for­længst af­dø­de mor. Ro­ma­nen hand­ler om, hvad der sker, når sjæ­len lang­somt tjek­ker ud og la­der krop­pen til­ba­ge.

Sam­ti­dig er Va­nes­sas dat­ter gravid og har valgt det så­kaldt øko­lo­gi­ske mo­der­skab: At gå der­hjem­me, la­ve al mad fra bun­den, lang­tid­sam­me og sæt­te ar­bejds­li­vet på pau­se på ube­stemt tid. Val­get får Eri­ca Jong til at re­fl ek­te­re over kvin­de­kam­pen, som he­le ti­den må gen­star­tes, og hvor­for den kar­ri­e­re, som hun kæm­pe­de for, for en ny ge­ne­ra­tion er min­dre in­ter­es­sant end mo­der­ska­bet.

Bo­gen er og­så en re­sig­ne­ret eva­lu­e­ring af 40 års kvin­de­kamp. Her kan man jo godt væ­re lidt fræk som an­mel­der og an­hol­de Eri­ca Jong, at ver­den af i dag er an­der­le­des end ver­den af i går . Men det er Jong klog nok til at vi­de, og ’ Vin­ge­skudt’ er ik­ke en 300 si­der lang kla­ge­sang fuld af brok og be­brej­del­ser, men et eft er­ord til 70er- fe­mi­nis­men og sam­ti­dig en melan­kolsk hu­mo­ri- stisk kon­sta­te­ring af dø­de­ns præ­mis.

Al­der hand­ler ik­ke kun om tal, men og­så om livs­for­vent­nin­ger og om fort­sat at vil­le ha­ve me­re. Bå­de me­re sex og me­re pla­stik­kirur­gi, så dø­den – i al fald tan­ken om den – kan hol­des fra dø­ren.

Ro­ma­nen be­gyn­der med be­gæ­ret og en­der med tan­trisk sex og et brag af en kun­da­li­ni- rejsning. Eri­ca Jong er sta­dig sær­de­les bram­fri i si­ne be­skri­vel­ser af sex, men nu er de for­le­net med en øm­hed og bit­ter­sød liv­ser­fa­ring. Jeg har det som Woo­dy Al­len, der er ci­te­ret på for­si­den: ’ Jeg el­ske­de at læ­se den’. Vin­ge­skudt.

296. Jong. Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.