I

BT - - BOG- FIX -

1970er­ne lå Eri­ca Jongs de­but­ro­man ’ Luft un­der vin­ger­ne’ på man­ge kvin­ders nat­bord, og be­gre­bet ’ det gnid­nings­lø­se knald’ blev ind­ført. Nu har Eri­ca Jong skre­vet om det at fyl­de 60 år. Om at se sit se­xliv lig­ge me­re bag sig end for­an sig.

’ Vin­ge­skudt’ ind­le­des med en hil­sen til de­but­ro­ma­nen. På se­x­si­tet DetG­nid­nings­lø­seK­nald skri­ver ho­ved­per­so­nen Va­nes­sa Won­der­man føl­gen­de: ’ Lyk­ke­ligt gift kvin­de med ek­stra ero­tisk ener­gi sø­ger lyk­ke­ligt gift mand med dit­to. Lad os hyl­de eros sam­men en eft er­mid­dag om ugen.’ Hen­des mand, der er 25 år æl­dre, har rejs­nings­pro­ble­mer, og Va­nes­sa vur­de­rer, at det er for tidligt at gå på seksu­el pen­sion.

Mens Eri­ca Jongs kamp i 70er­ne hand­le­de om li­ge­stil­ling mel­lem mænd og kvin­der, fri sex, ret­ten til abort, skils­mis­se og li­ge løn, hand­ler den i dag om ik­ke at bli­ve usyn­lig og af­seksu­a­li­se­ret. ’ Kvin­der på 60 har ik­ke lov at ha­ve li­den­ska­ber. Vi for­ven­tes at bli­ve bedste­mødre og træk­ke os til­ba­ge i afk la­ret køns­løs­hed. Sex er for­be­holdt folk i 30er­ne, 40er­ne, så­gar 50er­ne,’ skri­ver hun. Og til­fø­jer, at hun vil ha­ve sex for at be­vi­se, at hun al­drig vil dø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.