’ Jeg lyt­ter al­tid til David Bowie’

Li­ne Kru­se fra DR1’ s ’ Bed­rag’ har lært at lyt­te til pop, men sav­ner leg­en­den

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har læst? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Kendt fra: Børn: Æg­te­mand: Ak­tu­el: Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad e

ho­eg@ bt. dk Fo­to DR Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i hæn­der­ne af be­gej­string? » At min æld­ste dat­ter nu kan spil­le Star Wars- te­ma­et på sin blok­fløjte – fejl­frit. Vi har væ­ret pla­get af to­ner­ne til ju­lesan­ge langt ind i ja­nu­ar, så for­an­drin­gen er til­trængt. Der­u­d­over må det væ­re Bayern Mün­chens over­leg­ne hjem­me­ba­ne- sejr over Ar­se­nal i novem­ber 2015. « Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? » Den utro­ligt umen­ne­ske­li­ge og upas­sen­de idé om at vil­le fra­ta­ge flygt­nin­ge de­res vi­el­ses­rin­ge fik mig til at skam­me mig over at væ­re dan­sker. « » Jeg læ­ser klart flest bø­ger på en­gelsk, sidst ’ All the light we can­not see’ af Ant­ho­ny Do­err. Men for ny­lig har jeg læst to dan­ske i træk: Chri­sti­an Frosts ’ Ara­be­ren der var hvid som sne’ – en vel­lyk­ket pa­ge­tur­ner- kri­mi, som jeg sag­tens kan se bli­ve fil­ma­ti­se­ret, og der­næst ’ Læ­re at el­ske’ af mu­si­ke­ren Sø­ren Sten­derup – det er en sam­ling af hans fla­be­de og fan­ta­sti­ske blog- ind­læg om kvin­der og kær­lig­hed. Sjovt at læ­se, hvad en føl­som ma­cho- mand tæn­ker om den slags. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » ’ The heart go­es last’ af Mar­ga­ret Atwood, hen­de glæ­der jeg mig til at læ­se. Der­u­d­over lig­ger Ali­ce Mun­ro’s ’ Li­vet’ på mit nat­bord, ved si­den af Juli­an Bar­nes’ ’ Puls’, beg­ge fi­ne novel­le­sam­lin­ger. « » ’ Zig­gy Star­dust’... Li­ge nu me­re end el­lers, men jeg har stort set al­tid et David Bowie- num­mer på min play­li­ste. Jeg hø­rer alt fra Sia og Ade­le til Qu­e­ens ’ Bo­he­mi­an Rhap­so­dy’ og Nir­va­na. En­gang hør­te jeg stort set al­drig po­p­mu­sik, det gør jeg nu, men jeg hol­der og­så fast i ro­ck­mu­sik­ken fra min ung­dom. « » Ro­ck har al­tid talt mest til mig, Red Hot Chi­li Pep­pers er et yng­lings­band: Dren­ge­rø­ve, der le­ver li­vet, de kan om no­gen fy­re den af på en sce­ne, er ful­de af me­lo­disk ro­ck, vild­skab og van­vid, og har al­tid et glimt i øjet og no­get på hjer­te. Jeg er fan. « » Do­ku­men­ta­ren om Amy Wi­ne­hou­se. Det var et utro­ligt og ry­sten­de po­rtræt af en stor og sam­men­sat san­ge­r­in­de. Jeg var over­ra­sket over, hvor man­ge op­ta­gel­ser der er af hen­de, ik­ke mindst i pri­va­te sam­men­hæn­ge. Det gav et nært ind­blik i hen­des alt for kor­te liv. Næ­ste film, som jeg VIL se, er ’ Star Wars: The For­ce Awa­kens’ og Co­en brød­re­nes ’ Hail Ca­es­ar’, som end­nu ik­ke er ud­kom­met. « » Jeg kan ik­ke næv­ne én, men klas­si­ke­re som ’ Bor­te med blæ­sten’ og ’ So­und of mu­sic’, gy­ser­ne ’ Ro­se­marys ba­by’ og ’ Si­len­ce of the lambs’, ’ God- fat­her’- fil­me­ne, ko­me­di­er som ’ Step Bro­t­hers’ og ’ Fræk­ke­re end po­li­ti­et til­la­der’ og even­tyr som ’ Edward Scis­sor­hands’, ’ Bla­der­un­ner’, ’ Die Hard’, ’ In­di­a­na Jo­nes’ og ’ Far­go’ er blandt mi­ne fa­vo­rit­ter. Og så har jeg selv­føl­ge­lig glemt en mas­se. « » Jeg så Lukas Gra­ham i Los An­ge­les i ef­ter­å­ret. De tog ame­ri­ka­ner­ne med storm, me­get im­po­ne­ren­de og to­talt fortjent. Gen­sy­net ba­ck­s­ta­ge var rø­ren­de. Jeg var så stolt på de­res veg­ne. Tænk, at min go’e gam­le, film- lil­le­bror er brudt igen­nem i USA, det er ba­re sejt. « » Igen bli­ver min li­ste uli­de­lig lang. Bjørk i det hvi­de telt på Roskil­de Festi­val, Smas­hing Pumpkins på lil­le bit­te Lop­pen, Prin­ce i Falco­ner Sa­len, for blot at næv­ne tre sto­re kon­cer­ter fra gam­le da­ge. « » Den se­ne tv- avis. For ti­den ser jeg selv­føl­ge­lig og­så ’ Bed­rag’. Ef­ter at ha­ve ar­bej­det på se­ri­en i halvan­det år er det for­lø­sen­de en­de­lig at se det fær­di­ge re­sul­tat. Jeg får man­ge po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra bå­de ven­ner, fa­mi­lie og frem­me­de folk på ga­den. « » Re­a­li­ty- tv si­ger mig ik­ke no­get. Und­ta­gel­sen er ’ X Fa­ctor’, ’ Ta­lent’ og ik­ke mindst ’ Vild med dans’ som he­le fa­mi­li­en er vil­de med. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.