Re­gion be­tal­te for pri­va­ta­larm

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SKAT­TE­BOR­GER­NE BE­TA­LER som re­gions­rå­ds­for­mand i pe­ri­o­den fra 2007 og frem til ju­ni 2015 få­et be­talt sit alarm- abon­ne­ment for sam­let 32.716 kro­ner el­ler i gen­nem­snit 3849 kro­ner om året.

En pri­va­ta­larm er langt ud­over, hvad en re­gion skal be­ta­le, me­ner Bent Gre­ve, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring ved Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» Som ud­gangs­punkt må en alarm be­trag­tes som en pri­vat ud­gift , som ik­ke skal afh ol­des af re­gio­nen. Så i mi­ne øj­ne er det i strid med god for­valt­nings­skik, « si­ger han. Pri­vat ud­gift Den nu­væ­ren­de re­gionrå­ds­for­mand, Ven­stres Step­ha­nie Lo­h­se, me­ner hel­ler ik­ke, at det er en ud­gift en re­gion bør afh ol­de.

» Jeg er ik­ke be­kendt med den ak­tu­el­le dis­po­si­tion, men som ud­gangs­punkt er det en pri­vat ud­gift , « si­ger hun til BT.

Op­lys­nin­gen kom­mer i kølvan­det på en lang ræk­ke sa­ger om frås med re­gio­nens pen­ge.

En rap­port fra Kro­mann Re­u­mert fra sid­ste år kon­klu­de­re­de blandt an­det, at Carl Holst hav­de haft tvivls­om­me ud­gift er til co­a­ching for 750.000 kro­ner i sin pe­ri­o­de som re­gions­rå­ds­for­mand.

Rap­por­ten blev be­stilt eft er, at BT i sep­tem­ber 2015 kun­ne af­slø­re, at Re­gion Syd­jyl­land med fuldt over­læg fi k æn­dret en fak­tu­ra, så den skjul­te ud­gift er for 16.000 kro­ner til en kon­su­lent, som da­væ­ren­de re­gions­rå­ds­for­mand for Ven­stre Carl Holst i 2012 og 2013 hy­re­de til at skri­ve et ind­læg og tre ta­ler.

Da­gen eft er BT’s afsløring valg­te Carl Holst at gå af som for­svars­mi­ni­ster.

BT fi k i går fat i Carl Holst, der i øje­blik­ket har or­lov fra Fol­ke­tin­get.

Send­te ba­re reg­nin­gen

» Det er for­di, jeg var lo­kal­po­li­ti­ker i et lo­kalt sam­fund, hvor det kon­stant kun­ne ses i me­di­er­ne, hvor­når jeg var på fe­rie. Og så var der og­så nog­le trus­ler, ik­ke no­get al­vor­ligt, men så vur­de­re­de am­tets le­del­se og se­ne­re re­gio­nens ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­se, at jeg skul­le ha­ve en alarm. Jeg fi k al­le­re­de alar­men, da jeg var amts­borg­me­ster i Søn­derjyl­lands Amt, som så blev vi­dere­ført, da jeg blev re­gions­rå­ds­for­mand, « si­ger han.

» Det var en vur­de­ring det da­væ­ren­de amt fo­re­tog. Jeg har ik­ke ba­re be­stilt alar­men og sendt en reg­ning. Det ske­te eft er indstil­ling fra den da­væ­ren­de le­del­se i Søn­derjyl­lands amt og se­ne­re re­gio­nens, « ly­der det fra Carl Holst.

» Og jeg må så si­ge, at jeg har haft fa­ser i min po­li­ti­ske kar­ri­e­re, hvor det har væ­ret be­tryg­gen­de at ha­ve alar­men, « si­ger han.

Den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand Carl Holst blev i 2015 valgt ind i Fol­ke­tin­get eft er ot­te et halvt år som re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark. Umid­del­bart eft er blev han ud­nævnt til for­svars­mi­ni­ster. Men der gik ik­ke langt tid før den ene møgs­ag afl øste den an­den. Som ny­bagt mi­ni­ster in­si­ste­re­de han i før­ste om­gang på at få sit eft er­ve­der­lag fra re­gio­nen oven i sin mi­ni­ster­løn. Det måt­te han hårdt pres­set drop­pe. Eft er­føl­gen­de vi­ste det sig, at han un­der sin valg­kamp ulov­ligt hav­de brugt sin re­gions­be­tal­te me­d­ar­bej­der Chri­sti­an Ingemann. Eft er sin af­gang som mi­ni­ster valg­te re­gions­rå­det at po­li­ti­an­mel­de Carl Holst i sa­gen. BT af­slø­re­de i sep­tem­ber, at Re­gion Syd­dan­mark hav­de be­talt en kon­su­lent for ta­ler, der in­tet hav­de med job­bet som re­gions­rå­ds­for­mand at gø­re. Re­gio­nen æn­dre­de der­eft er fak­tu­ra­en for at skju­le ud­gift er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.