PO­LI­TI­FOLK SLÅR

Fle­re sø­ger or­lov, sy­ge­fra­væ­ret sti­ger, og nye, va­ri­ge op­ga­ver su­ger res­sour­cer ud af po­li­ti­et. Nu slår be­tjen­te­nes fag­for­e­ning alarm Be­tjent på or­lov:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PRES­SET tio­ne­ret i en uge ad gan­gen i græn­se­om­rå­der­ne.

Claus Ox­feldt kal­der det fort­sat­te ter­r­or­be­red­skab og fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen ‘ den ud­lø­sen­de fak­tor’ bag de sti­gen­de tal og pe­ger på sam­ti­dig på kom­bi­na­tio­nen af for få hæn­der og fl ere op­ga­ver: Nye op­ga­ver » Der er kom­met nye og va­ri­ge op­ga­ver til dansk po­li­ti. F. eks. skal vi be­skyt­te he­le det jø­di­ske sam­fund på en helt an­den må­de end tid­li­ge­re. Det ko­ster i al sin en­kel­hed res­sour­cer, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Folk er pres­se­de, og man­ge fø­ler nok ik­ke, at ar­bejds­liv og pri­vat­liv hæn­ger sam­men. Det er uhold­bart for po­li­ti­folk og de­res fa­mi­li­er, at de ik­ke ser hin­an­den. «

Og det er ik­ke kun or­lovstal­le­ne, der sti­ger. Kig­ger man på sy­ge­fra­væ­ret vi­ser de ny­e­ste tal fra Rigs­po­li­ti­et, at en po­li­ti­an­sat i 2015 i gen­nem­snit var syg i 9,4 da­ge, mod 9 da­ge i 2014 og 8,7 da­ge i 2013. Det var el­lers mål­sæt­nin­gen, at sy­ge­fra­væ­ret skul­le ned­brin­ges, men ud­vik­lin­gen over­ra­sker ik­ke po­li­ti­for­man­den.

» Det er et syg­dom­s­tegn, og vi må sam­men med Rigs­po­li­ti­et læg­ge os i se­len for at for­bed­re ar­bejds­mil­jø­et, så det bli­ver me­re tå­le­ligt, « si­ger Claus Ox­feldt, der op­ly­ser, at man i for­bun­det ‘ hø­rer om fl ere og fl ere, der bli­ver stres­s­ram­te’. Mi­ste­de 600 - får 300 I novem­ber blev et fl er­tal på Chri­sti­ans­borg eni­ge om en ny po­li­ti­aft ale, som be­ty­der, at der i 2016 og 2017 bli­ver ud­dan­net fl ere be­tjen­te.

» Nu får vi ud­vi­det po­li­ti­styr­ken med 300 mand, men det sker eft er, vi har mi­stet 600 si­den 1. ja­nu­ar 2011. Det er selv­føl­ge­lig po­si­tivt, at der på sigt kom­mer fl ere be­tjen­te, men det lø­ser ik­ke pro­ble­mer­ne her og nu. Vi står i en uhold­bar po­si­tion, og dansk po­li­ti er ble­vet me­re sår­bart, « si­ger Claus Ox­feldt.

Han er åben for, at op­ga­ver, der i dag lig­ger i hæn­der­ne på po­li­ti­folk, kan gi­ves til an­dre:

» Vi er med på at se på op­ga­ver, som kan lø­ses af an­dre end po­li­ti­folk, men det skal som ud­gangs­punkt væ­re ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver, « si­ger han og næv­ner og­så trans­por­ter af va­re­tægts­fængs­le­de som et om­rå­de, som hans med­lem­mer ik­ke be­hø­ver at ud­fø­re.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V), men i mi­ni­ste­ri­et hen­vi­ses der til Rigs­po­li­ti­et.

SØG­TE VÆK

BE­TJEN­TE DER FÅR OR­LOV: 34- åri­ge Mor­ten Be­e­se Ni­el­sen er en af de 128 be­tjen­te, der i 2015 fi k or­lov fra sit job som po­li­ti­as­si­stent. Eft er ni år i den blå skjor­te fi k han nok, og 1. ok­to­ber for­lod han kor­p­set. » Jeg kun­ne ik­ke stå in­de for det po­li­ti, jeg ar­bej­de­de for. Jeg mød­te på ar­bej­de, men jeg var træt, hav­de ik­ke lyst og mo­ti­va­tion til at ud­fø­re mit ar­bej­de, og det var ik­ke med en indstil­ling til at yde no­get ek­stra­or­di­nært, « si­ger Mor­ten Be­e­se Ni­el­sen.

Han for­kla­rer, at der især eft er ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn kom man­ge be­vogt­nings­op­ga­ver, som gik ud over det dag­li­ge po­li­ti­ar­bej­de. Og det øge­de ar­bejds­pres hav­de og­så en di­rek­te ind­virk­ning på hans pri­vat­liv:

» Vi var for få be­tjen­te, og til sidst blev det me­re nor­men end und­ta­gel­sen, at vo­res we­e­ken­der blev ind­dra­get. Man kun­ne ri­si­ke­re at ar­bej­de op til fi re we­e­ken­der i træk, « si­ger

SY­GE­FRA­VÆR

2015: 9,4 da­ge

2014: 9 da­ge

2013: 8,7

Mor­ten Be­e­se Ni­el­sen.

» Nej, men den var un­der­vejs i ca. 10 må­ne­der, hvor ar­bejds­for­hol­de­ne grad­vist blev rin­ge­re og rin­ge­re. Til sidst var det en ret nem be­slut­ning, « si­ger Mor­ten Be­e­se Ni­el­sen, der tid­li­ge­re har ud­talt sig om pro­ble­mer­ne til TV2.

Han me­ner, at man bur­de ud­dan­ne langt fl ere be­tjen­te, end der er lagt op til i po­li­ti­aft alen. Og før der kom­mer fl ere hæn­der til at lø­se op­ga­ver­ne, bli­ver det ik­ke bed­re, spår han.

» Det over­ra­sker mig på in­gen må­de at fl ere sø­ger væk. Da jeg for­tal­te mi­ne kol­le­ger, at jeg vil­le sø­ge or­lov, var der rig­tig man­ge, der gav ud­tryk for, at de og­så ger­ne vil­le. Men man­ge kun­ne ik­ke pga. øko­no­mi­en, « si­ger Mor­ten Be­e­se Ni­el­sen, der nu læ­ser jour­na­li­stik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Hans or­lov lø­ber til ok­to­ber i år, men han er usik­ker på, om han vil til­ba­ge til po­li­ti­et.

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016 Vi var for få be­tjen­te, og til sidst blev det me­re nor­men end und­ta­gel­sen, at vo­res we­e­ken­der blev ind­dra­get. Man kun­ne ri­si­ke­re at ar­bej­de op til fi re we­e­ken­der i træk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.