Ti­vo­li un­drer sig over brem­set byg­ge­til­la­del­se

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

I den kø­ben­havn­ske for­ly­stel­ses­ha­ve Ti­vo­li har man svært ved at for­stå, hvor­for Kø­ben­havns Kom­mu­ne plud­se­lig til­ba­ge­træk­ker en dis­pen­sa­tion, der har gi­vet til­la­del­se til at op­fø­re for­ly­stel­sen ’ Fa­ta­mor­ga­na’, der ef­ter pla­nen skul­le stå klar til som­mer.

Det for­tæl­ler Ti­vo­lis un­der­di­rek­tør Dort­he We­in­kouff Bar­søe, der me­ner, at af­ta­len med kom­mu­nen var krystal­klar, da de be­gynd­te at op­fø­re den 43 me­ter hø­je for­ly­stel­se.

» Der er ik­ke no­get, der ta­ler imod, at vi skul­le få den her til­la­del­se. Vi har til­ken­de­gi­vel­ser til­ba­ge fra 2013, der vi­ser, at man er po­si­tiv over­for for­ly­stel­sen, og at den over­hol­der al­le reg­ler, « si­ger hun til Ritzau.

Dort­he We­in­kouff Bar­søe tror, at ue­nig­he­den stam­mer fra en mis­for­stå­el­se.

Iføl­ge Ti­vo­li fik de dis­pen­sa­tion til at op­fø­re for­ly­stel­sen, selv­om sel­ve byg­ge­til­la­del­sen ik­ke var gå­et igen­nem. Det ske­te 14. ja­nu­ar, og der­ef­ter hand­le­de par­ken hur­tigt og fik sam­me af­ten le­ve­ret og mon­te­ret den pæl, der ud­gør 90 pro­cent af for­ly­stel­sen.

» Der er en vild­fa­rel­se i det her. Det, der un­drer os, er, at vi 14. ja­nu­ar får en dis­pen­sa­tion fra kom­mu­nen og der­for mon­te­rer 90 pro­cent af for­ly­stel­sen, og det er først der­ef­ter, de har truk­ket dis­pen­sa­tio­nen til­ba­ge, « si­ger Dort­he We­in­kouff Bar­søe. Der­ef­ter har kom­mu­nen mundt­ligt til­ba­ge­truk­ket dis­pen­sa­tio­nen 20. ja­nu­ar, men Ti­vo­li valg­te al­li­ge­vel at mon­te­re nog­le de­ko­ra­tio­ner på for­ly­stel­sen tors­dag 28. ja­nu­ar. Vis­se­vas­se Kø­ben­havns Kom­mu­ne for­kla­rer, at byg­ge­til­la­del­sen ik­ke er gå­et igen­nem end­nu. Det for­tæl­ler An­ne- So­fie Degn, ser­vi­ce­om­rå­de­chef i Tek­ni­kog Mil­jø­for­valt­nin­gen.

» Der er ik­ke gi­vet en byg­ge­til­la­del­se end­nu, og så skal man jo ik­ke be­gyn­de at byg­ge. Mil­jøun­der­sø­gel­sen er sta­dig i gang, og vi har net­op i dag sendt en hø­ring ud til al­le na­bo­er­ne, som vi ven­ter svar på.

De bur­de væ­re klar over, at de ik­ke skal byg­ge. I sid­ste uge – 20. ja­nu­ar – sag­de vi, at de ik­ke skul­le byg­ge. Og nu har vi så igen fre­dag på­pe­get, at de skal stand­se byg­ge­ri­et, hvil­ket de så har gjort, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.