RIN­GE­NES DA­ME

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VÆR­DI­KAMP Kæ­re In­ger, jeg me­ner ik­ke, vi har aft alt det her. «

Det er få da­ge før jul, og De Kon­ser­va­ti­ves ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Na­ser Kha­der skri­ver en mail til in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg.

» Jeg vil ger­ne be­de dig ind­kal­de aft ale­par­ti­er­ne, så vi kan præ­ci­se­re, at det ik­ke gæl­der smyk­ker og lig­nen­de, « fort­sæt­ter Na­ser Kha­der i sin mail. Men han får ik­ke no­get svar. Eft er jul spør­ger Na­ser Kha­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen, om han har hørt fra hen­de. De to og Li­be­ral Al­li­an­ces grup­pe­for­mand Si­mon Emil Am­mitzbøll er i lø­ben­de kon­takt med hin­an­den, og det har de væ­ret si­den for­hand­lin­ger­ne i be­gyn­del­sen af de­cem­ber.

De tre po­li­ti­ke­re aft aler at sen­de sms’er til In­ger Støj­berg, hvor de be­der om en præ­ci­se­ring an­gå­en­de smyk­ker­ne. In­ger Støj­berg er ik­ke nem at få fat i.

’ Smyk­ke- sa­gen’ er ble­vet et alt­do­mi­ne­ren­de em­ne i dansk po­li­tik. Fra at væ­re en in­tern dis­kus­sion i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et om, hvor græn­sen går for, hvil­ke ejen­de­le, man kan be­slag­læg­ge fra fl ygt­nin­ge, er det ble­vet et em­ne, der fl yt­ter væl­ge­re mel­lem par­ti­er­ne, og no­get, der bli­ver om­talt i CNN, BBC, New York Ti­mes og Was­hin­g­ton Post. No­get, der får teg­ne­ren på bri­ti­ske The Gu­ar­di­an til at teg­ne Lars Løk­ke Ras­mus­sen med na­zi- arm­bind og kol­le­ga­en på The In­de­pen­dent til at teg­ne den lil­le havfrue med en tang i hån­den, hvor der glim­ter en guld­tand.

De fl este er eni­ge om, at no­get er gå­et galt i kom­mu­ni­ka­tio­nen un­der­vejs. Det in­drøm­mer re­ge­rin­gen og­så selv. Men hvor er det, guld­kæ­den hop­per af? BT har for­søgt at re­kon­stru­e­re for­lø­bet ved at ta­le med fl ere af de in­vol­ve­re­de for­hand­le­re.

Tre uger tid­li­ge­re er det en al­vor­lig og be­kym­ret In­ger Støj­berg, der ta­ler med me­di­er­ne:

» Det er en me­get uhel­dig si­tu­a­tion. Vi har en mar­kant op­stram­ning i asyl­po­li­tik­ken, som vi kun­ne ha­ve få­et på plads og be­hand­let in­den jul. Det kom­mer til at kni­be nu, « si­ger hun.

7. de­cem­ber kun­ne el­lers væ­re kom­met i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som da­gen, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og DF ene­des om et stort hjør­ne af ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Pro­ble­met, der har mart­ret og split­tet de fl este po­li­ti­ske par­ti­er i 25 år.

Men i ste­det for at kom­me ud fra for­hand­lin­ger­ne arm i arm går for­hand­ler­ne fra hin­an­den i vre­de.

Ven­stre vil ik­ke imø­de­kom­me DFs krav om stats­li­ge fl ygt­nin­gelands­by­er. Der­for fal­der aft alen til jor­den, og fl ere ele­men­ter i den sto­re 34- punkts- plan, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen og In­ger Støj­berg har præ­sen­te­ret tre uger tid­li­ge­re, må helt usæd­van­ligt sen­des til af­stem­ning en­kelt­vis i fol­ke­tings­sa­len.

Men in­de bag de luk­ke­de dø­re er der enig­hed om det me­ste blandt for­hand­ler­ne Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V), In­ger Støj­berg ( V), Marcus Knuth ( V), Martin Hen­rik­sen ( DF), Pe­ter Skaarup ( DF), Met­te Fre­de­rik­sen ( S), Dan Jør­gen­sen ( S), Na­ser Kha­der ( K), An­ders Samu­el­sen ( LA), Si­mon Emil Am­mitzbøll ( LA) og em­beds­mæn­de­ne. ’ Hvad fan­den har han gang i’ De er ge­ne­relt eni­ge om, at man skal kun­ne be­slag­læg­ge fl ygt­nin­ges vær­di­er på sam­me må­de, som en dansk kon­tant­hjælps­mod­ta­ger ik­ke kan få kon­tant­hjælp, før han har brugt den for­mue, han måt­te ha­ve. El­ler på sam­me må­de som Skat kan gø­re ud­læg i ejen­de­le hos per­so­ner, der skyl­der til det off ent­li­ge - f. eks. i smartp­ho­nes el­ler dy­re ure og smyk­ker. Der fi ndes end­da et ek­sem­pel på, at Skat har ta­get en vi­el­ses­ring fra en dansk kvin­de, der gan­ske vist var skilt, og solgt den på auk­tion.

Martin Hen­rik­sen er i Ra­dio 24syv i et langt pro­gram, hvor han bli­ver for­hørt på kryds og tværs, bl. a. om vi­el­ses­rin­ge.

» I nog­le til­fæl­de så me­ner jeg, det kun­ne væ­re fair nok at be­slag­læg­ge dem. Men det vil klart væ­re und­ta­gel­sen. Og det er ik­ke no­get, man skal til­stræ­be at gø­re, « si­ger han.

» Hvad fan­den har han gang i, « tæn­ker Na­ser Kha­der, der sid­der og hø­rer pro­gram­met på sit kon­tor. Min­der om 30’ er­ne Al­ter­na­ti­vets for­mand Uff e El­bæk si­ger midt i de­cem­ber i ca­na­disk ra­dio, at det, der fo­re­går i Dan­mark, ’ min­der om 30er­ne’. Lot­te Lei­cht fra Hu­man Rights Watch i Bruxelles kri­ti­se­rer Dan­mark på Twit­ter, og det bli­ver ta­get op på ara­bi­sk af den sy­ri­ske de­bat­tør Ra­na Kab­ba­ni, der har tu­sind­vis af føl­ge­re på Twit­ter.

18. de­cem­ber bli­ver In­ger Støj­berg in­ter­viewet af Pau­la Lar­rain på Ek­stra Bla­dets TV. Lar­rain, der selv er kom­met til Dan­mark som fl ygt­ning, læg­ger sin egen vi­el­ses­ring på bor­det og spør­ger, om Støj­berg vil kon­fi ske­re den, hvis hun kom til Dan­mark som fl ygt­ning.

» Det kom­mer an på den helt kon­kre­te si­tu­a­tion. Det er op til den en­kel­te po­li­ti­mand. Det kan jeg ik­ke stå og si­ge li­ge nu, « si­ger Støj­berg.

Na­ser Kha­der sen­der fl ere sms’er og en mail til In­ger Støj­berg, hvor han be­der om en præ­ci­se­ring, men han får ik­ke no­get svar.

1. ju­le­dag put­ter den kend­te dan­ske for­fat­ter Chri­sti­an Mørk, der bor i New York, sin far­mors ring i en ku­vert og sen­der den til In­ger Støj­berg sam­men med et brev om, hvor­dan hans for­fædre blev be­hand­let, da de kom til Dan­mark som fl ygt­nin­ge.

Dan­marks om­døm­me i ud­lan­det er al­le­re­de tem­me­lig blak­ket.

» Skam jer, Dan­mark « , skri­ver den tid­li­ge­re Was­hin­g­ton Post- me­d­ar­bej­der Ezra Kle­in, som har over en mil­li­on føl­ge­re på Fa­ce­book. Me­di­er som Ti­me Ma­ga­zi­ne, Was­hin­g­ton P o s t , T h e

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.