Få godt se­ni­o­r­liv med ar­bej­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

AR­BEJD­S­OM­ME SE­NI­O­RER

Ud­vik­lin­gen be­kræf­tes og­så af Se­ni­or Er­hverv, der er et lands­dæk­ken­de net­værk for job­sø­gen­de over 50 år. De se­ne­ste tre år har netværket få­et fle­re og fle­re se­ni­o­rer i job. I 2013 skaf­fe­de netværket 650 med­lem­mer en fuld­tids- el­ler del­tids­stil­ling. I 2015 var tal­let 968.

» Man­ge pen­sio­ni­ster op­da­ger, at de sav­ner til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det. Og­så selv­om det ba­re er et par ti­mer om ugen. De vil ger­ne ha­ve no­get at stå op til, si­ger de til os, « for­kla­rer Bert van Mal­ken­horst, land­sko­or­di­na­tor i Se­ni­or Er­hverv. De æl­dre er sun­de­re Hen­ning Kirk, der er læ­ge og al­drings­for­sker, for­kla­rer, at ten­den­sen skyl­des, at be­folk­nin­gen som hel­hed er ble­vet sun­de­re.

» I dag er fle­re se­ni­o­rer fy­sisk ak­ti­ve, og der­for har fle­re for­ud­sæt­ning for at bli­ve læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Det er vig­tigt at hol­de sig i gang for at få en god al­der­dom, og­så på det men­tale plan. Vi ved, at mu­sik kan no­get, der hol­der folk un­ge, men det kan og­så væ­re en hob­by el­ler fri­vil- ligt ar­bej­de, hvor man mø­der an­dre, « si­ger Hen­ning Kirk.

Hos tra­fik­sel­ska­bet Ar­ri­va er 21 pro­cent af me­d­ar­bej­der­ne over 60 år, og virk­som­he­den går må­l­ret­tet ef­ter at hol­de på si­ne æl­dre me­d­ar­bej­de­re. Der­for ar­ran­ge­rer Ar­ri­va kur­ser om se­ni­o­r­liv i sam­ar­bej­de med Æl­dre Sa­gen.

» Selv­om man­ge godt ken­der til se­ni­o­r­mu­lig­he­der­ne, så er der få, der rent fak­tisk op­sø­ger dem. Og det er det, vi godt vil gø­re op­mærk­som på. Det dre­jer sig for ek­sem­pel om at gå ned i tid, men sta­dig be­va­re til­knyt­nin­gen til os, « si­ger Per­nil­le Kiær, der er di­ver­si­ty ma­na­ger hos Ar­ri­va. Sær­ligt mænd for­try­der Bent Mat­hi­a­sen for­tæl­ler til BT, at det over­ve­jen­de er mænd, der for­try­der pen­sio­ne­rin­gen.

» Alt for få mænd plan­læg­ger, hvad der skal ske med de­res liv, når de for­la­der ar­bejds­mar­ke­det. Man­ge for­tæl­ler os, at de ser frem til de­res ef­ter­løn el­ler pen­sion, for så skal de spil­le golf og rej­se. Men det kan du ik­ke bru­ge he­le din al­der­dom på. Det er

SÅ MAN­GE SE­NI­O­RER AR­BEJ­DER

Fle­re og fle­re se­ni­o­rer bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det: Mænd: 60- 64 år: 65- 66 år: 67+ år: I alt:

2010 en mas­se i dag­lig­da­gen, der skal fyl­des ud. Der­for an­be­fa­ler vi, at folk bli­ver ved med at ar­bej­de, så læn­ge de er gla­de ved det, og så læn­ge det kan la­de sig gø­re i for­hold til ar­bejds­gi­ve­rens flek­si­bi­li­tet, « si­ger Bent Mat­hi­a­sen.

At det er mæn­de­ne, der har svæ­rest ved at om­fav­ne pen­sio­ni­st­til­væ-

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016

2011

2012 rel­sen, be­kræf­tes af al­drings­for­sker Hen­ning Kirk.

» Kvin­der har of­te­re end mænd lagt pla­ner for pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen og op­byg­get et so­lidt net­værk, når de for­la­der ar­bejds­mar­ke­det. Det er mænd for dår­li­ge til, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.