’ Jeg vil­le ik­ke tril­le tom­mel­fingre der­hjem­me’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

med at gø­re det. Og jeg sav­ne­de det der kol­le­gi­a­le fæl­les­skab, jeg hav­de tid­li­ge­re, « si­ger Ar­ne Bo Nis­sen.

Et halvt år in­de i ef­ter­løn­stil­væ­rel­sen til­meld­te han sig Se­ni­or Er­hverv, et net­værk for job­sø­gen­de over 50 år. Kort tid ef­ter fik Ar­ne Bo Nis­sen ar­bej­de hos bil­ud­lej­nings­fir­ma­et One2Move.

» Jeg ar­bej­der to- tre da­ge om ugen, men det er fint for mig, for jeg sty­rer i høj grad min egen ar­bejds­tid. Jeg er ba­re lyk­ke­lig for at væ­re i gang igen. Det er sim­pelt­hen uvur­der­ligt at ha­ve no­get at stå op til. Jeg kan mær- ke, at der bli­ver lyt­tet til mig, når jeg har in­put, og det gi­ver enormt me­get selv­værd. Det tror jeg ik­ke, at jeg kan væ­re for­u­den, « si­ger Ar­ne Bo Nis­sen.

Han fyl­der 65 år til april og kan der­med bli­ve fol­ke­pen­sio­nist. I den for­bin­del­se spurg­te One2Move, om Ar­ne Bo Nis­sen hav­de tænkt sig at fort­sæt­te. Det øn­ske­de virk­som­he­den.

» Jeg har in­gen pla­ner om at stop­pe det næ­ste par år, så vi har af­talt, at jeg bli­ver ved, så læn­ge jeg sy­nes, det er sjovt. Li­ge nu kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.