Fra vit­tig­hed til

Pri­mær­valg i Iowa i mor­gen. Hvad vil­le der vir­ke­lig ske, hvis Do­nald Trump blev USAs præ­si­dent

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PRI­MÆR­VALG I IOWA ste ga­de­hjør­ne. De hå­ber, at hans næ­ste ufor­sig­tig­hed vil fæl­de ham. Men i ste­det bli­ver Do­nald Trumps po­pu­la­ri­tet ba­re ved med at vok­se og vok­se. «

Så­dan si­ger én af USAs le­den­de po­li­ti­ske jour­na­li­ster Trip Ga­bri­el fra avi­sen The New York Ti­mes. Chok for al­le Li­ge­som Ni­els Bjer­re- Poul­sen vil­le Trip Ga­bri­el for ba­re tre må­ne­der si­den ha­ve sat­set he­le sin pen­sions­op­spa­ring på, at Do­nald Trump ik­ke hav­de skyg­gen af en chan­ce ved det fo­re­stå­en­de valg.

Men da­gen før det før­ste af man­ge pri­mær­valg ( i sta­ten Iowa), hvor præ­si­dent­kan­di­da­ter­ne skal væl­ges, ty­der in­tet på, at Do­nald Trumps march imod den re­pu­bli­kan­ske top­post kan stop­pes.

» Trump har trod­set al lo­gik. Han har vendt op og ned på samt­li­ge teo­e­ri­er om, hvor­dan ame­ri­kan­ske væl­ge­re re­a­ge­rer. Og jeg er be­stemt ik­ke den ene­ste eks­pert, der har op­gi­vet at spå, før de før­ste stem­mer er af­gi­vet i Iowa i mor­gen. Men hvis Do­nald Trump vin­der ved caucus- val­get i Iowa og si­den ved pri­mær­val­get i New Hamps­hi­re ugen eft er, så tror jeg, at han har en helt re­el og re­a­li­stisk chan­ce for at bli­ve det re­pu­bli­kan­ske par­tis of­fi ci­el­le kan­di­dat imod Hil­lary Cl­in­ton til val­get i novem­ber, « si­ger Ni­els Bjer­rePoul­sen. In­tet er som det ple­jer Man­ge ame­ri­kan­ske iagt­ta­ge­re har kaldt det igang­væ­ren­de valg ’ hi­sto­ri­ens mest out­re­re­de’. Og det me­ner Bjer­re- Poul­sen ik­ke er en un­der­dri­vel­se.

» Jeg har al­drig set no­get lig­nen­de. Do­nald Trump har gang på gang sagt og gjort ting, der vil­le diskva­li­fi ce­re en­hver an­den. I sid­ste uge sag­de han, at han kun­ne dræ­be en mand på åben ga­de, uden at mi­ste stem­mer. Og gæt en­gang. Han hav­de ret. Fak­tisk fi k Trump end­nu fl ere stem­mer, « si­ger den ty­de­ligt cho­ke­re­de Ni­els Bjer­re- Poul­sen.

Nu me­ner hver­ken Bjer­re- Poul­sen el­ler ame­ri­kan­ske Trip Ga­bri­el, at Do­nald Trump har en vir­ke­lig chan­ce ved det en­de­li­ge valg i novem­ber, hvor det i mod­sæt­ning 1. FE­BRU­AR: Før­ste pri­mær­valg ( Caucus) i sta­ten Iowa. Det sid­ste pri­mær­valg fi nder sted i Ca­li­for­ni­en 7. ju­ni. Ved pri­mær­val­ge­ne fi ndes på lang sigt de to spids­kan­di­da­ter - én for re­pu­bli­ka­ner­ne og én for de­mo­kra­ter­ne. 1. MARTS. Su­per Tuesday - Beg­ge par­ti­er hol­der pri­mær­valg i fl ere sta­ter. Eft er dis­se af­stem­nin­ger er de respek­ti­ve kan­di­da­ter tem­me­ligt sik­re. 18.- 21. JULI: Re­pu­bli­kansk kon­vent i Cle­veland, Ohio. Her væl­ges til af­stem­nin­ger­ne i Iowa og New Hamps­hi­re ik­ke kun er de mest fa­na­ti­ske væl­ge­re, der trop­per op.

Men bå­de Ga­bri­el og Bjer­rePoul­sen er selv­føl­ge­lig de før­ste til at in­drøm­me, at Do­nald Trump kon­stant over­ra­sker. den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat. 25.- 28. JULI: De­mo­kra­tisk kon­vent i Phila­delp­hia, Penn­sylva­nia. Her væl­ges den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent­kan­di­dat. 26. SEP­TEM­BER: Før­ste tv- de­bat mel­lem de to valg­te præ­si­dent­kan­di­da­ter. 4. OK­TO­BER. Før­ste og ene­ste de­bat imel­lem de to vi­ce­præ­si­dent­kan­di­da­ter.

8. NOVEM­BER. Valg­dag. 20. JA­NU­AR. Ind­sæt­tel­se i Det Hvi­de Hus.

Der­for har vi un­der­søgt, hvor­dan USA vil­le ta­ge sig ud un­der ’ Præ­si­dent Trumps’ før­ste fi re år i Det Hvi­de Hus - iføl­ge Trump og eksperterne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.