Vir­ke­lig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Jeg vil ud­vi­se 11 mio. ulov­li­ge im­mi­gran­ter på 18 må­ne­der. Og der­eft er vil jeg byg­ge en uover­sti­ge­lig mur he­le vej­en langs den ame­ri­kansk- me­xi­kan­ske græn­se og få den me­xi­kan­ske re­ge­ring til at be­ta­le for byg­ge­ri­et Vir­ke­lig­hed: » For det før­ste vil det be­ty­de to­tal kol­laps af den ame­ri­kan­ske ar­bejds­styr­ke, hvor im­mi­gran­ter­ne be­stri­der mil­li­o­ner af livsvig­ti­ge job, « si­ger Jo­hn McLa­ren, der er eks­pert i in­ter­na­tio­nal han­del og øko­no­mi­pro­fes­sor ved Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia.

Iføl­ge det høj­re­o­ri­en­te­re­de in­sti­tut ’ Ame­ri­can Action Forum’ vil­le Trumps ud­vis­ning ta­ge 20 år og ko­ste mindst 500 mia. dol­lar.

Med hen­syn til mu­ren si­ger McLa­ren: » Det er li­ge så ure­a­li­stisk som at byg­ge en bro til må­nen og så få ali­en’er­ne til at be­ta­le for den.’ Jeg vil først af­skaff e Oba­ma- ca­re ( Ba­ra­ck Oba­mas kon­tro­ver­si­el­le sy­ge­sik­ring­plan). Det smadrer øko­no­mi­en. Der­eft er vil jeg ud­ar­bej­de no­get vir­ke­lig smart (’ something ter­ri­fi c’) med al­le lan­dets ho­spi­ta­ler. På den må­de får al­le de fat­ti­ge og­så sy­ge­sik­ring Vir­ke­lig­he­den: » Det er må­ske én af de mest ab­sur­de på­stan­de i Do­nald Trumps så­kald­te pro­gram. Han har in­tet at by­de på. Det er ren snak, « si­ger den dan­ske USA- eks­pert og lek­tor Ni­els Bjer­re- Poul­sen. Iføl­ge che­fø­ko­nom Doug Holtz- Eakin, der og­så var che­f­rå­d­gi­ver på re­pu­bli­kan­ske Jo­hn McCains præ­si­dent­kampag­ne i 2008, vil Trump blot væ­re tvun­get til at bi­be­hol­de Oba­ma­ca­re. » Han har hver­ken idéer­ne el­ler værk­tø­jet til at æn­dre sy­ge­sik­rings­lo­ven, « si­ger Holtz- Eakin.

I sin bog ’ The Ame­ri­ca We De­ser­ve’ fra år 2000 ar­gu­men­te­rer Do­nald Trump for et off ent­ligt sy­ge­sik­rings­sy­stem på linje med det dan­ske. Vir­ke­lig­hed: Do­nald Trump er på man­ge må­der li­be­ral på linje med Hil­lary Cl­in­ton. Men på forun­der­lig vis har byg­ge­mil­li­ar­dæ­ren helt und­gå­et den de­bat, der el­lers fæl­der an­dre re­pu­bli­kan­ske pro- abort kan­di­da­ter. » Man­ge af de mest evan­ge­li­sti­ske krist­ne er sim­pelt­hen så su­re på den nu­væ­ren­de re­ge­ring, at de er vil­li­ge til at se igen­nem fi ngre med Trumps syns­punk­ter på dis­se om­rå­der, « si­ger Trip Ga­bri­el fra New York Ti­mes. År­ti­ers ka­ta­stro­fa­le han­delaft aler har øde­lagt den ame­ri­kan­ske mid­delklas­se. Når jeg bli­ver præ­si­dent, vil jeg skrot­te dem al­le sam­men og tvin­ge Ki­na til at ind­gå nye og for os me­re for­del­ag­ti­ge aft aler. Jeg vil og­så læg­ge 35 pct. skat på al­le de va­rer, der im­por­te­res

Vir­ke­lig­hed: » Sid­ste gang, USA for­søg­te sig med den slags pro­tek­tio­nis­me, hed præ­si­den­ten Her­bert Ho­over, og han var og­så re­pu­bli­ka­ner. Desvær­re send­te ’ im­port- be­skyt­tel­sen’ USA ud i en dyb og åre­lang kri­se, der end­te med kol­laps af kæm­pelan­dets bank­sy­stem.

» Du kan ik­ke ba­re si­ge til ki­ne­ser­ne, at vi vil la­ve han­del­s­aft aler­ne om. Det be­vi­ser igen, hvor lidt Trump ved om in­ter­na­tio­nal po­li­tik, « si­ger USA- eks­pert Ni­els Bjer­re- Poul­sen. Stop al in­drej­se til USA for al­le mus­li­mer. Indtil vi ved, hvad i hel­ve­de der fo­re­går. Den per­fek­te må­de at be­kæm­pe ter­r­o­ri­ster er ved at dræ­be de­res fa­mi­li­er. De er må­ske li­geg­la­de med de­res eg­ne liv. Der­for må vi dræ­be de­res fa­mi­li­er Vir­ke­lig­hed: Man­ge eks­per­ter me­ner, at Trumps ra­bi­a­te ud­ta­lel­ser hjæl­per ter­r­o­ri­stor­ga­ni­sa­tio­ner som IS til at re­k­rut­te­re nye med­lem­mer.

Chris Mat­t­hews fra MSNBC si­ger: » IS kun­ne ik­ke fi nde en me­re eff ek­tiv hjælp end Do­nald Trump. Han er de­res nye re­k­rut­te­rings­ma­ski­ne. «

Bå­de caucus- valg ( Iowa i mor­gen) og pri­mær­valg ( New Hamps­hi­re 9. fe­bru­ar) har til for­mål at ud­væl­ge en fa­vo­rit­kan­di­dat til præ­si­dentval­get. Det kun­ne væ­re Do­nald Trump, Hil­lary Cl­in­ton el­ler Ber­nie San­ders. Men af­vik­lin­gen af hhv. pri­mær­valg og caucus- valg er for­kel­lig. Så­le­des kan caucus- val­ge­ne ta­ge fl ere ti­mer, hvor man lyt­ter til ta­ler og en­ga­ge­rer sig i dis­kus­sion. Og først ved endt caucus kan man af­gi­ve sin stem­me. Pri­mær­val­get fo­re­går me­re som et al­min­de­ligt valgt. Man mø­der op. Man får sin stem­me­sed­del. Man går i bok­sen og stem­mer, og man går hjem igen. Det ta­ger ik­ke man­ge mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.