Kvin­der sø­ger as­best- er­stat­ning

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

LUN­GE­HIN­DE­KRÆFT De før­ste kvin­der med lun­ge­hin­de­kræft har be­nyt­tet sig af mu­lig­he­den for at sø­ge om er­stat­ning, for­di de er ble­vet sy­ge på grund af de­res mænds ar­bej­de med as­best, for­tæl­ler P4 Nord­jyl­land.

En sær­lig pul­je blev af­sat i ok­to­ber, og kvin­der­ne har kun­net sø­ge er­stat­ning fra 1. ja­nu­ar ved Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed. To per­so­ner har indtil vi­de­re søgt om er­stat­ning, hvoraf den ene er fra Nord­jyl­land. Og selv om det ik­ke ly­der af man­ge, er Laila Walt­her - af­de­lings­chef i Kræf­tens Be­kæm­pel­se - til­freds:

» Vi for­ven­ter, at fem til ti om året vil sø­ge, så at al­le­re­de to har søgt vi­ser, at det var rig­tigt at få la­vet ord­nin­gen, « si­ger hun. En un­der­sø­gel­se fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har tid­li­ge­re vist, at en ræk­ke nord­jy­ske kvin­der har få­et lun­ge­hin­de­kræft, for­di de­res mænd el­ler an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer har ta­get as­be­st­støv med hjem fra de­res ar­bej­de.

Laila Walt­her op­for­drer og­så dem, der er i tvivl om, hvor­vidt er­stat­nin­gen gæl­der for dem, om ba­re at sø­ge - el­ler at få rå­d­giv­ning i Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Nord­jyl­land er den landsdel, hvor der kon­sta­te­res flest til­fæl­de af lun­ge­hin­de­kræft. Cir­ka 110 får kon­sta­te­ret lun­ge­hin­de­kræft om året, hvoraf cir­ka 15 er kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.