Lars He­de­gaards vej fra off er til skurk

Det er tre år si­den, Lars He­de­gaard blev for­søgt myr­det i sit hjem. Bå­de po­li­ti, retsvæ­sen og po­li­ti­ke­re har svig­tet den dan­ske jour­na­list

BT - - VOORZIJDE PAGINA - ’ Upas­sen­de nej til hånd­tryk’ WIN­STON CHUR­CHILL

KOM­MEN­TAR

På fre­dag er det tre år si­den, jour­na­list, re­dak­tør og is­lam­kri­ti­ker Lars He­de­gaard blev for­søgt lik­vi­de­ret i sit hjem på Fre­de­riks­berg. At­ten­tat­man­den var iført en rød po­stjak­ke, da han rin­ge­de på dø­ren un­der på­skud af, at han skul­le le­ve­re en pak­ke. Eft er hånd­ge­mæng, et aff yret skud, der gik tæt for­bi He­de­gaards ho­ved, og et mis­lyk­ket for­søg på at sen­de end­nu et skud af sted, fl yg­te­de ger­nings­man­den. Po­li­ti­et blev til­kaldt og fandt en græ­den­de og ned­brudt jour­na­list, der kun med nød og næp­pe hav­de und­gå­et at bli­ve dræbt i sin egen op­gang. DER SKAL IK­KE me­get fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, hvor­for He­de­gaard skul­le dø. Igen­nem fl ere år hav­de den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på dag­bla­det In­for­ma­tion væ­ret en skarp kri­ti­ker af is­la­mi­ster, og han stod højt på di­ver­se ji­ha­dist­grup­pers li­ster over per­so­ner, der skul­le lik­vi­de­res. Eft er drabs­for­sø­get gik po­li­ti­et i gang med en un­der­sø­gel­se af ger­nings­ste­det, men af uransa­ge­li­ge grun­de over­så man en blå kas­se­vogn, der først halvan­den må­ned se­ne­re blev un­der­søgt. Det vi­ste sig, at kas­se­vog­nen var ble­vet købt af den for­mode­de ger­nings­mand, og at dna- spor i bi­len pe­ge­de på, at det var den den­gang 26- åri­ge BH - en dansk stats­bor­ger med palæsti­nen­sisk bag­grund - der hav­de for­søgt at lik­vi­de­re den 71- åri­ge He­de­gaard. BH HAV­DE RA­DI­KA­LI­SE­RE­DE kam­me­ra­ter i sin om­gangskreds. Al­li­ge­vel kom det bag på ven­ner og be­kend­te, at den vel­in­te­gre­re­de BH iføl­ge po­li­ti­et hav­de be­gå­et uger­nin­gen mod He­de­gaard. Stu­den­terek­sa­men, go­de ka­rak­te­rer og en ud­dan­nel­se som in­ge­ni­ør er ik­ke just ka­rak­te­ri­stisk for en ter­r­o­rist, men po­li­ti­et syn­tes sik­re i de­res sag. Halvan­det år eft er uger­nin­gen på Fre­de­riks­berg, blev BH an­holdt i Tyr­ki­et. Han næg­te­de sig skyl­dig, men in­den dansk po­li­ti kun­ne ta­ge dna- prø­ve og afh øre ham, var han væk igen. Det for­lød fra Tyr­ki­et, at BH af mysti­ske og sta­dig ik­ke fuldt opkla­re­de grun­de var ble­vet løsladt og til­sy­ne­la­den­de hav­de slut­tet sig til Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Ra­dio24­syv har end­da si­den ci­te­ret ISIS Stu­dy Group - en ame­ri­kansk grup­pe, der over­vå­ger Is­la­misk Stat - for, at BH nu er en højt­pla­ce­ret per­son i den ter­r­or­grup­pe, der har på­ta­get sig an­sva­ret for ter­r­or­hand­lin­ger man­ge ste­der i Eu­ro­pa. MAN­GE HAR SVIG­TET Lars He­de­gaard i den­ne sag, og hånd­te­rin­gen la­der me­get til­ba­ge at øn­ske. Hos po­li­ti­et, Olav Skaa­ning An­der­sen,

DER­FOR BLEV JEG der først halvan­den må­ned eft er at­ten­tat­for­sø­get un­der­søg­te den blå kas­se­vogn, hvil­ket gav BH et alt for langt for­spring. Hos myn­dig­he­der og po­li­ti­ke­re, der slet ik­ke har lagt pres nok på de tyr­ki­ske myn­dig­he­der for at få or­dent­lig be­sked om løsla­del­sen af BH. Og hos ret­ten på Fre­de­riks­berg, der fast­hol­der nav­ne­for­bud­det for BH, selv­om po­li­ti­et af eft er­forsk­nings­mæs­si­ge grun­de ik­ke har no­get pro­blem med, at nav­net kom­mer ud.

Selv­føl­ge­lig bør off ent­lig­he­den ken­de iden­ti­te­ten på He­de­gaards mu­li­ge drabs­mand

SELV­FØL­GE­LIG BØR OF­FENT­LIG­HE­DEN ken­de BHs iden­ti­tet. Hans dna blev fun­det på ger­nings­ste­det, han har ta­get fl ug­ten og er mu­lig­vis dybt in­vol­ve­ret i Is­la­misk Stats ter­r­or­virk­som­hed. Sam­ti­dig er det af væ­sent­lig off ent­lig in­ter­es­se at kun­ne be­skri­ve det mus­lim­ske mil­jø, der har præ­get BH. Det er van­ske­ligt, når man ik­ke må for­tæl­le, hvad han hed­der, hvor han bor og hvem han om­gås. I ste­det for at kun­ne kal­de BH ved sit ret­te navn, vil vi op­le­ve det gro­te­ske, at Lars He­de­gaard - off eret for at­ten­tat­for­sø­get for tre år si­den - kan bli­ve dømt for at ha­ve nævnt sin for­mode­de ger­nings­mand ved ret­te navn. På den må­de bli­ver off eret gjort til den skyl­di­ge. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt. Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Det blev jeg, for­di Dansk Fol­ke­par­ti hav­de brug for no­gen, der kun­ne vi­dere­fø­re min far Sø­ren Krarups vær­di­er og po­li­tik, da han for­lod Fol­ke­tin­get i år 2011. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg var egent­lig ik­ke po­li­tisk ak­tiv, men Dansk Fol­ke­par­ti mang­le­de no­gen til at over­ta­ge min fars plads i Fol­ke­tin­get. Selv­om jeg var i gang med no­get helt an­det, tog jeg kam­pen op, da Dansk Fol­ke­par­ti spurg­te mig. Og jeg gjor­de det fak­tisk sam­ti­dig med, at min halv­fæt­ter Chri­sti­an Lang­bal­le ( DF) og­så valg­te at gå in­dipo­li­tik.

25. ja­nu­ar

60 kom­men­ta­rer

26. ja­nu­ar

’ Trump ud­for­drer og­så dig’

21 kom­men­ta­rer

27. ja­nu­ar

’ Lyk­ke­toft mang­ler for­mat’

43 kom­men­ta­rer

28. ja­nu­ar

’ Vrang- bil­le­de af Dan­mark’

26 kom­men­ta­rer

29. ja­nu­ar

’ Lyt til ele­ver­nes nødråb’

6 kom­men­ta­rer

30. ja­nu­ar

Se og­så på rej­seud­gift er­ne

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Det må væ­re den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Win­ston Chur­chill. Han er mit for­bil­le­de, for­di han al­drig gav op. Man skal bli­ve ved og bli­ve ved. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Min vig­tig­ste mær­kesag er at be­va­re Dan­mark og den dan­ske kul­tur. Vi skal be­kæm­pe trus­len fra Den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on og fra ind­van­drin­gen, som øn­sker at op­lø­se Dan­mark som na­tio­nal­stat. Vi skal til gen­gæld kæm­pe for Dan­mark som væ­ren­de en na­tio­nal­stat. Og de al­ler­stør­ste trus­ler mod det­te er net­op ind­van­dring, is­lam og EU.

FOR­BIL­LE­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.