Vi er al­le psy­kisk sår­ba­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PSY­KO­LO­GI Tit­len » 800.000 dan­ske­re li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se « pry­de­de BTs for­si­de man­dag. Hvis man tog sig tid til at læ­se me­re end over­skrif­ten, vil­le man ha­ve set, at BT æn­dre­de tit­len til » 800.000 dan­ske­re er men­talt usta­bi­le « læn­ge­re in­de i avi­sen. Det bæ­rer præg af use­ri­øs jour­na­li­stisk og en sam­men­blan­ding af be­gre­ber.

Og desvær­re bli­ver det vær­re, for he­le ar­tik­len lig­ner mest af alt en skræm­me­kampag­ne, når den læg­ger ud med tip om, hvor­dan man gen­ken­der og om­gås » dem « . Man­ge fø­ler sig stig­ma­ti­se­re­de og hol­der sig til­ba­ge fra at ta­le om det. Men i ste­det for at ind­le­de en di­a­log om at aft abu­i­se­re psy­ki­ske pro­ble­mer, vir­ker ar­tik­len til at væ­re ude på at mistæn­ke­lig­gø­re al­le. BT un­der­mi­ne­rer fuld­stæn­digt det go­de og nød­ven­di­ge op­lys­nings­ar­bej­de, man­ge men­ne­sker læg­ger for da­gen for at aft abu­i­se­re psy­ki­ske pro­ble­mer og syg­dom­me.

Den bel­gi­ske psy­ki­a­ter Dirk De Wa­ch­ter gjor­de os med sin bog ‘ Bor­der­li­ne Ti­mes’ op­mærk­som på, at he­le vo­res sam­fund kan di­ag­no­sti­ce­res med en bor­der­li­ne per­son­lig­heds­for­styr­rel­se. Så lad mig som kli­nisk psy­ko­log vove den på­stand, at vi fak­tisk al­le er sy­ge. Al­le 5,5 mil­li­o­ner dan­ske­re li­der af en el­ler an­den form for psy­kisk sår­bar­hed - al­le vil vi på et tids­punkt op­le­ve at væ­re men­talt usta­bi­le. Det er dybt pro­ble­ma­tisk, at sø­ge­ly­set i BT bli­ver ret­tet mod » de sy­ge « , uden at der bli­ver stil­let spørgs­mål om det di­ag­no­se­sam­fund, vi er ble­vet til. Ar­tik­len fodrer os med en os- mod- dem men­ta­li­tet og på­pe­ger end­da, at kun få fi nder vej­en ind til psy­ki­a­tri­en. Men sam­ti­dig er net­op så­dan­ne ar­tik­ler en væ­sent­lig fak­tor i den­ne be­kym­ren­de ten­dens. An­tal­let af folk med psy­ki­ske pro­ble­mer sti­ger, psy­ki­a­tri­ske læ­rebø­ger bug­ner med fl ere og fl ere di­ag­no­ser, mens folk ik­ke fi nder vej igen­nem sy­ste­met til at få hjælp.

Der­u­d­over er BTs stig­ma­ti­se­ring af psy­ki­ske pro­ble­mer med til at op­ret­hol­de en dis­kurs om, at alt skal væ­re su­per­du­per. Vi le­ver i en tid, hvor vi skal væ­re lyk­ke­li­ge, og hvis vi ik­ke er det, må vi væ­re sy­ge. Hvis du ik­ke for­mår at ska­be det liv, du vil, er det din egen skyld. Og hvis du ik­ke er glad, må der væ­re no­get galt.

Oveni kom­mer BT olie på bå­let ved at kom­me med for­skru­e­de ud­sagn om, at per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser » smit­ter « .

Vi skal se men­ne­sket bag di­ag­no­sen og ik­ke dæ­mo­ni­se­re folk, der le­ver med en di­ag­no­se. For vi har al­le op­le­vet pro­ble­mer. Og det vær­ste i så­dan en si­tu­a­tion er at bli­ve holdt ude af fæl­les­ska­bet. Vi skal syn­lig­gø­re men­ne­sket i ste­det for at sy­ge­lig­gø­re det. Og i ste­det for at pe­ge skal vi bli­ve bed­re til at ræk­ke ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.