Vil hu­se flygt­nin­ge i

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BO­LIG­PLA­CE­RING mid­ler­ti­di­ge pavil­lo­ner. Iføl­ge Slotsog Kul­tursty­rel­sen kan sel­ve slot­tet, der er fre­det, dog ik­ke om­byg­ges på en må­de, der gør byg­nin­gen eg­net til at hu­se ’ et stør­re an­tal flygt­nin­ge’. På et luk­ket mø­de i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen imor­gen vil borg­me­ster Hans Toft ( K) des­u­den drøf­te mu­lig­he­der­ne for at pla­ce­re flygt­nin­ge i kom­mu­na­le ejen­dom­me. Un­der­sø­ger al­le mu­lig­he­der Sid­ste ef­ter­år kom det frem, at Gen­tof­tes kvo­te af flygt­nin­ge blev holdt ne­de, for­di bor­ger­nes au­pair- pi­ger ind­gik i be­reg­nin­gen af Gen­tof­tes kvo­te. Med kort var­sel blev kom­mu­nens kvo­te der­for for­hø­jet fra 117 til 296, og det er bag­grun­den for Gentofte Kom­mu­nes no­get ut­ra­di­tio­nel­le bo­lig­pla­ner.

» Når vi ser, hvor få bo­li­ger vi har, er det al­de­les pas­sen­de og re­le­vant, at vi be­der sta­ten om at stil­le sin bo­lig­mas­se til rå­dig­hed, og til en le­je­pris, som flygt­nin­ge kan be­ta­le. Vi er nødt til at gø­re no­get ek­stra­or­di­nært for at kla­re bo­lig­pla­ce­rin­gen ba­re på kort sigt, og vi un­der­sø­ger al­le mu- lig­he­der, « si­ger borg­me­ster Hans Toft til Berlingske.

Han til­fø­jer over­for avi­sen, at Gentofte ik­ke har le­di­ge are­a­ler til ny­byg­ge­ri­er el­ler mid­ler­ti­di­ge pavil­li­o­ner bort­set fra kom­mu­nens fod­bold­ba­ner og par­ker.

» Det er ik­ke et spørgs­mål om pen­ge el­ler om, at vi und­slår os fra in­te­gra­tions­op­ga­ven. Men vi har ik­ke de fy­si­ske mu­lig­he­der, « si­ger han.

Han un­der­stre­ger, at kom­mu­nen øn­sker at spre­de de kom­men­de flygt­nin­ge mest mu­ligt, for at und­gå ghet­to­dan­nel­ser. Ef­ter kom­mu­nal­be­sty­rel­sens mø­de imor­gen vil kom­mu­nen ind­by­de til et bor­ger­mø­de for at ori­en­te­re om pla­ner­ne.

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.