Mistænkt i åre­vis

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

AFSLØRING Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, der net­op er ble­vet til­talt for at ha­ve slå­et tre pa­tien­ter ihjel og drabs­for­søg mod en fjer­de, var i fle­re år mistænkt af si­ne kol­le­ger for di­rek­te at slå pa­tien­ter ihjel. Det kan BT i dag for­tæl­le. Kol­le­ger­ne til den nu til­tal­te kvin­de un­dre­de sig i sti­gen­de grad over, at der så of­re ind­traf dra­ma­ti­ske hjer­te­stop, når hun var på vagt. En over- des vag­ter, hvor­ef­ter de blev sta­bi­le i lø­bet af dag­vag­ten, « har han for­kla­ret til po­li­ti­et.

En an­den mand­lig kol­le­ga har un­der sin af­hø­ring for­kla­ret, at han tjenst­lig grund har sendt pri­vat på til en an­den sy­geple­jer­ske luf­te­de et mo­bil­fo­to til en kol­le­ga. Li­ge­som mi­stan­ken om, at den nu fængs­le­de hun på et tids­punkt har skre­vet i en kvin­de slog pa­tien­ter ihjel, for­di sms til en kol­le­ga: » Jeg har li­ge ta­get Små tro­fæ­er der dø­de så ufor­holds­vis man­ge på li­vet af én. « An­gi­ve­ligt og­så kun for En da­væ­ren­de kol­le­ga, der ar­bejhen­des vag­ter. » Det var ty­pisk nosjov. de­de sam­men med hen­de til 2012, get med hjer­tet. Hun gik op i hjer­te

BT har sam­let nog­le af vid­ne­for­har for­kla­ret po­li­ti­et, at sy­geple­jer­pro­ble­ma­tik, og kun­ne godt lidt at Løb tør for tå- sed­ler kla­rin­ger­ne fra den nu til­tal­te sy­ge­sken ef­ter hans vur­de­ring op­fat­te­de frem­hæ­ve sig selv, « har han for­klaUn­der ret.sa­gen er det og­så kom­met ple­jer­skes kol­le­ger, som de hidtil har af­de­lin­gens pa­tient­for­løb som ’ små frem, at hen­des af­de­ling på et tidsvæ­ret frem­lagt ved rets­mø­de­r­ne om tro­fæ­er’. e man­ge for­ud­gå­en­de mi­stan­punkt li­ge­frem løb tør for de sær­li­ge kvin­dens va­re­tægts­fængs­ling, Den » Hun kun­ne for­ud­si­ge, hvem der ker til den nu til­tal­te, som iføl­ge BTs tå- sed­ler, der blev sat om sto­retå­en vi­ser, at fle­re af sy­geple­jer­sker­ne un­vil­le få det dår­ligt. Der gik man­ge sam­men­tæl­ling mindst er ble­vet på en af­død pa­tient. Et mo­tiv som der af­hø­rin­ger hos po­li­ti­et har for­ryg­ter om hen­de, for det var un­der­nævnt af 15 for­skel­li­ge an­sat­te på det i øv­rigt har vist sig un­der ef­ter­kla­ret, at de al­le­re­de om­kring 2012 ligt, at hun så of­te hav­de pa­tien­ter, Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus un­der po­forsk­nin­gen, at den 31- åri­ge uden luf­te­de de­res mi­stan­ke for af­de­lin- der blev dår­li­ge om nat­ten på hen- li­ti­af­hø­rin­ger. gang blev sær­ligt dra­ma­ti­ske vag­ter med fa­ta­le hjer­te­stop li­ge­frem opkaldt ef­ter den 31- åri­ges sy­geple­jer­skes for­navn, som det er for­budt at næv­ne of­fent­ligt på grund af nav­ne­for­bud. gens over­sy­geple­jer­ske, men til­sy­ne­la­den­de uden no­gen ef­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.