Over­så alarm på alarm

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

RETS­SAG Et helt kor af alarm­klok­ker blev til­sy­ne­la­den­de over­hørt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus i sa­gen om den mordtil­tal­te sy­geple­jer­ske. Al­le­re­de ef­ter en 72- årig pa­tients mistæn­ke­li­ge døds­fald i marts 2012 blev den nu fængs­le­de sy­geple­jer­ske af­hørt, men ik­ke an­holdt. Rap­por­te­re­de mistanker Po­li­ti­et kun­ne ik­ke fin­de til­stræk­ke­ligt grund­lag den­gang, men før og især ef­ter døds­fal­det be­gynd­te der hos kol­le­ger­ne at bre­de sig en ube­ha­ge­lig mi­stan­ke om, at hun slog pa­tien­ter ihjel. Fle­re af dem luf­te­de mi­stan­ken for af­de­lings­sy­geple­jer­sken.

Den le­den­de af­de­lings­sy­geple­jer­ske har dog fast­holdt over for po­li­ti­et, at hun ik­ke be­mær­ke­de, at dødstal­let skul­le væ­re fal­det, da den nu fængs­le­de sy­geple­jer­ske for­lod af­de­lin­gen.

» I hvert fald ik­ke fra den ene dag til den an­den, « som af­de­lings­sy­geple­jer­sken for­mu­le­re­de det, da hun blev af­hørt. For en sik­ker­heds skyld var hun bi­sid­det af Dansk Sy­geple­je­råd un­der af­hø­rin­gen. En 31- årig sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus er net­op ble­vet til­talt for at ha­ve slå­et tre pa­tien­ter ihjel og for­søgt at dræ­be en fjer­de. Sy­geple­jer­sken blev an­holdt 1. marts sid­ste år ef­ter en dra­ma­tisk nat­te­vagt, hvor fi­re pa­tien­ter dø­de, og har si­den væ­ret fængs­let. Næv­nin­ge­sa­gen mod hen­de be­gyn­der 11. marts og for­ven­tes af­slut­tet i slut­nin­gen af ju­ni. baa

Og hel­ler ik­ke ho­spi­ta­lets top­le­del­se blev til­sy­ne­la­den­de gjort be­kendt med de al­vor­li­ge mistanker om drab på pa­tien­ter­ne.

» Vi hav­de den­gang ik­ke i le­del­sen kend­skab til, om der var ob­ser­ve­ret på­fal­den­de man­ge døds­fald, « har sy­ge­hus­di­rek­tør Ar­ne Cyron fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus sagt til BT.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske har li­ge fra sin an­hol­del­se i marts næg­tet sig skyl­dig i de al­vor­li­ge an­kla­ger om drab og drabs­for­søg på pa­tien­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.