Lavi­ne dræ­ber fem

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

CA­NA­DA Fem per­so­ner er ble­vet dræbt af en lavi­ne i nær­he­den af by­en Mc­Bri­de i provin­sen Bri­tish Co­lum­bia i det ve­st­li­ge Ca­na­da. Det skri­ver CNN. De dræb­te be­væ­ge­de sig al­le gen­nem ter­ræ­net på snescoo­te­re, da de blev over­ra­sket af sto­re mæng­der sne, der plud­se­lig sat­te i skred fre­dag ef­ter­mid­dag lo­kal tid.

Iføl­ge ca­na­disk po­li­ti be­fandt der sig mindst to grup­per af per­so­ner på snescoo­te­re i om­rå­det, da lavi­nen blev ud­løst.

Seks per­so­ner mi­ste­de de­res snescoo­te­re og måt­te hjæl­pes ned fra bjer­get.

Red­nings­mand­skab var hur­tigt frem­me, og en he­li­kop­ter blev sat ind i ef­ter­søg­nin­gen af of­re.

Det er den an­den af den slags dødsu­lyk­ker i Ca­na­da in­den for en uge. Lør­dag i sid­ste uge blev fem per­so­ner, li­ge­le­des på snescoo­te­re, ramt af en lavi­ne i et an­det bjerg­om­rå­de i Bri­tish Co­lum­bia, skri­ver det ca­na­di­ske me­die CBC News.

En af de fem blev dræbt, mens de fi­re an­dre slap uskad­te fra hæn­del­sen. I USA har der i ja­nu­ar og­så væ­ret usæd­van­lig man­ge dødsu­lyk­ker på grund af lavi­ner. Iføl­ge The Col­ora­do Ava­lan­che In­for­ma­tion Cen­ter, der fø­rer sta­ti­stik over alt ved­rø­ren­de lavi­ner i USA, er 11 per­so­ner ble­vet dræbt i lavi­neu­lyk­ker.

Det er det hø­je­ste an­tal dræb­te for en ja­nu­ar i ad­skil­li­ge år – selv om an­tal­let af lavi­ner ik­ke har væ­ret hø­je­re end nor­malt for årets før­ste må­ned iføl­ge snow­brains. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.