VI­DEN­SKAB. DK

Can­na­bis på­vir­ker ik­ke IQ

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Te­e­na­ge­re bli­ver ik­ke dum­me­re af at bru­ge can­na­bis, vi­ser et ame­ri­kansk stu­die af tvil­lin­ge­par. Hen over stu­di­ets cir­ka 10 år lan­ge for­løb faldt IQ’en hos bru­ge­re af ma­ri­hu­a­na gen­nem­snit­ligt med om­kring fi re po­int. Men de­res sø­sken­de, der ik­ke tog stoff er, hav­de et lig­nen­de fald i IQ. » Det er sna­re­re an­dre fak­to­rer, der spil­ler ind, li­ge fra fa­mi­lie­op­vækst til, at de stop­per med at væ­re in­ter­es­se­re­de i sko­len, « si­ger pro­fes­sor Mads Uff e Pe­der­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der for­sker i can­na­bis­mis­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.