Pla­ce­bo æn­drer hjer­nen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Selv­om det per de­fi ni­tion ik­ke har no­gen ak­ti­ve stoff er, kan pla­ce­bo­me­di­cin til de­pri­me­re­de bå­de æn­dre hjer­nen og lin­dre de­pres­sion. Det vi­ser ny forsk­ning fra Uni­ver­si­ty of Mi­chi­gan i USA. Pla­ce­bo­me­di­ci­nen ak­ti­ve­rer nem­lig et sær­ligt sig­nal­stof i hjer­nen, som er med til at sty­re vo­res op­le­vel­se af smer­te, eu­fori og vo­res hu­mør. Det er før­ste gang, pla­ce­bo­eff ek­ten på den må­de er ble­vet lo­ka­li­se­ret i hjer­nen, for­tæl­ler for­sker­ne.

» Det er i over­ens­stem­mel­se med tid­li­ge­re forsk­ning, som vi­ser, at den be­hand­ling, pa­tien­ter­ne tror mest på, og­så er den, der vir­ker bedst, « for­tæl­ler se­ni­o­r­for­sker Kaj Spar­le Chri­sten­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Han me­ner dog ik­ke, at man skal be­gyn­de at be­hand­le de­pres­sion ude­luk­ken­de med pla­ce­bo. Bru­ges i for­søg » Det vil­le ik­ke væ­re etisk kor­rekt at la­de som om, man gav an­ti­de­pres- siv me­di­cin og så ba­re gi­ve kal­k­tab­let­ter. Vi ved, at på især de svæ­re­ste de­pres­sio­ner er der en virk­ning af den an­ti­de­pres­si­ve me­di­cin ud over pla­ce­bo­eff ek­ten, « si­ger Kaj Spar­le Chri­sten­sen.

Pla­ce­bo bru­ges nor­malt, når for­sker­ne te­ster ny me­di­cin i kli­ni­ske for­søg. Ved at sam­men­lig­ne den nye me­di­cins eff ekt med eff ek­ten fra pla­ce­bo­me­di­cin, kan for­sker­ne af­gø­re, om det kun er for­søgs­per­so­ner­nes tro på den nye me­di­cin, der får den til at vir­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.