VID­STE DU AT:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Selv om so­ci­a­le me­di­er gør det let at ha­ve man­ge for­bin­del­ser, kan selv ik­ke Fa­ce­book ud­vi­de vo­res egent­li­ge so­ci­a­le cir­kel til fl ere end 150 ven­ska­ber. Det vi­ser forsk­ning fra Ox­ford Uni­ver­si­ty.

Der fi ndes 100 for­skel­li­ge ar­ter af led­dyr i et al­min­de­ligt hjem, vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning. Stør­ste­delen af små­dy­re­ne har dog blot for­vil­det sig in­den dø­re og er ik­ke fa­ste be­bo­e­re i hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.