Ver­dens før­ste fø­de­va­re­mi­ni­ster

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FØD­SEL­AR Hen­rik Dam Kri­sten­sen blev født 31. ja­nu­ar 1957 i Vor­bas­se, syd for Bil­lund og vest for Vej­le. Fa­de­ren var sme­des­vend, mens mo­de­ren eje­de en slik­bu­tik.

Al­le­re­de da Hen­rik Dam Kri­sten­sen gik på Vor­bas­se Sko­le blev hans in­ter­es­se for sam­funds­for­hold og po­li­tik vakt. Klas­sen var på ‘ dan­nel­ses­tur’ i Kø­ben­havn, hvor han for før­ste gang for al­vor så, hvor sto­re for­skel­le der kan væ­re mel­lem men­ne­sker, hu­sker han. Eft er tu­ren til ho­ved­sta­den meld­te han sig ind i Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom.

» Jeg blev so­ci­alt in­dig­ne­ret. Jeg kom­mer fra et tyndt be­fol­ket om­rå­de, og i Kø­ben­havn så jeg nog­le so­ci­a­le skel, som jeg ik­ke hav­de set før. Det tænd­te mig. Jeg vil­le væ­re med til at gø­re no­get ved det, « si­ger Hen­rik Dam Kri­sten­sen. ‘ Post­bu­det fra Vor­bas­se’, I 1990 kom han i Fol­ke­tin­get, hvor det igen­nem al­le åre­ne har væ­ret ‘ tro­en på at po­li­tik be­ty­der no­get for gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­skers hver­dag’, der har væ­ret og fort­sat er driv­kraft en for Hen­rik Dam Kri­sten­sen. Når han ik­ke ar­bej­der, ny­der han at læ­se nor­di­ske kri­mi­er, han føl­ger Vej­le Bold­klub og så er han glad for na­tu­ren, har han tid­li­ge­re for­talt. Si­den sin en­tré på Chri­sti­ans­borg har han, der bæ­rer kæ­le­nav­net ‘ Post­bu­det fra Vor­bas­se’, for­di han som ung i ot­te år kør­te med post i hjem­by­en, væ­ret på top­fi gur i fl ere mi­ni­ste­ri­er: Han var land­brugs- og fi ske­ri­mi­ni­ster i 1994- 96, fø­de­va­re­mi­ni­ster 1996- 2000 og so­ci­al­mi­ni­ster 2000- 01 un­der Poul Nyrup Ras­mus­sen ( S), mens Hel­le Thor­ning- Sch­midt gjor­de ham til trans­port­mi­ni­ster og be­skæft igel­ses­mi­ni­ster i hen­holds­vis 2011 og 2014. Der­u­d­over har han væ­ret med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet og grup­pe­for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på Chri­sti­ans­borg. Men spør­ger man ham selv, pe­ger han på ti­den som fø­de­va­rer­mi­ni­ster som no­get gan­ske sær­ligt.

» Fø­de­va­rer kom plud­se­lig på dags­or­de­nen. Og det at la­ve ver­dens før­ste mi­ni­ste­ri­um af den slags står som lidt af en milepæl, « si­ger han. Si­ger ik­ke for me­get Nu spe­ku­le­res der i, om han skal afl øse Hel­le Thor­ning- Sch­midt i Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um, når hun for­la­der dansk po­li­tik til for­del for top­po­sten hos Red Bar­net i Lon­don. Men den drev­ne po­li­ti­ker og fød­sel­ar Hen­rik Dam Kri­sten­sen ved eft er man­ge år i po­li­tik godt, at man ik­ke skal si­ge for me­get om frem­ti­den.

» Det er da et spæn­den­de job, men nu må vi se. Der er ik­ke truff et en be­slut­ning end­nu, « si­ger Hen­rik Dam Kri­sten­sen.

Da­gen fejres hjem­me i Grind­sted med ko­nen Ben­te og par­rets børn. Fød­sel­a­ren har plan­lagt selv at la­ve brunch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.