TY­SKER­NES STO­RE NE­DER­LAG

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 73 år si­den 1943

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Jo fl ere ini­ti­a­ti­ver du ta­ger, des me­re vil du kun­ne mær­ke, at det skri­der po­si­tivt fremad for dig. Lad ik­ke di­ne fø­lel­ser stå i vej­en for hu­mø­ret. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der skal ik­ke så me­get til, før du fø­ler dig ramt af det, som an­dre si­ger el­ler gør. Din lun­te er kort, og du er usæd­van­lig utå­l­mo­dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvad de an­dre si­ger el­ler gør, så er det vig­tigt, at du gi­ver din helt ær­li­ge me­ning til ken­de, da det el­lers vil gi­ve bag­slag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, dit fa­mi­li­e­liv samt ting om­kring hjem­li­ge for­hold, hvor der er tegn til op­ryd­ning. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** SKYT­TEN 22.11 - 20.12 Mars er på krigs­stien. Uan­set hvem du er sam­men med i dag, så vil du ik­ke fi nde dig i no­get som helst. Om­vendt, så er du fy­sisk ak­tiv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger en del spæn­din­ger i luft en, som me­get let kan kom­me til at gø­re dig uro­lig og rast­løs. Det er vig­tigt, at du ud­vi­ser tå­l­mo­dig­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har go­de for­trin i for­bin­del­se med che­fer, myn­dig­he­der el­ler an­dre au­to­ri­te­ter. Det er en god idé, at du frem­kom­mer med di­ne syns­punk­ter. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Der er no­get, som du bå­de ger­ne vil og ik­ke vil på sam­me tid. Det ud­sen­der nog­le sig­na­ler til di­ne om­gi­vel­ser, som gør for­vir­rin­gen to­tal. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

136). ( Svær 27). ( Mid­del 8). ( Nem

- Sla­get ved Sta­lin­grad: De sto­re ty­ske styr­ker ved øst­fron­ten i Rusland ( 6. armé un­der ge­ne­ral­felt­marskal Fri­edrich von Paulus) ka­pi­tu­le­rer ef­ter et halvt års blo­di­ge kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.