Re­a­li­ty­ens dan­marks­hi­sto­rie: Fra gla­de ama­tø­rer til pro­fi th M

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ed ti­den er re­a­li­ty ba­re ble­vet stør­re, vil­de­re og me­re out­re­ret. For nu gæl­der det cool cash og be­røm­mel­se. Fak­tisk be­gynd­te det med ken­dis­ser. I Fan­ger­ne på for­tet sam­le­de TV3 et hold af kend­te an­sig­ter, der skul­le gå igen­nem for­skel­li­ge prø­vel­ser. Dan­sker­ne el­ske­de det. Der var det, at Vi­a­sat- ka­na­len - gan­ske vist in­spi­re­ret af USA’s Sur­vi­vor - sat­se­de på Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen. De sat­te en fl ok ukend­te ama­tø­rer ud på en øde ø og lod dem kon­kur­re­re mod hin­an­den. Det blev en stor suc­ces, som mor­ge­na­vi­ser­ne slug­te råt.

Uven­ska­ber­ne, in­tri­ger­ne og kon­fl ik­ter­ne var så saft ige, at dan­sker­ne sad klæ­bet til skær­men uge eft er uge. Man kun­ne ta­le om det på ar­bejds­plad­sen. Holdt man med Bi­ker- Jens, der sag­de tin­ge­ne uden pis? El­ler even­ty­re­ren, den halv­fl abe­de Dan Mar­strand? El­ler ham den ky­nisk tak­ti­ske Martin?

Der var pen­ge i det her, fandt tv- ka­na­ler­ne ud af, og snart kom Big Bro­t­her til, hvor folk var over­vå­get 24- 7. Ud­for­drin­ger­ne blev hår­de­re og hår­de­re på skær­men.

» Fak­tisk til et punkt, hvor vi til slut måt­te skrue lidt ned for ud­for­drin­ger­ne, « for­tæl­ler Jakob Kjeld­b­jerg, der blev vært på Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen i 2004. Der­i­mod zoo­me­de de ind på kon­fl ikt og tre­kants­dra­ma­er.

Pro­du­cen­ter­ne be­gynd­te at til­ret­te­læg­ge og is­ce­ne­sæt­te me­re, si­ger fi lm- og me­di­e­for­sker An­ne Jer­s­lev, der har skre­vet bo­gen Re­a­li­tyTV.

» Den op­rin­de­li­ge idé med re­a­li­ty- tv var, at al­min­de­li­ge men­ne­sker i kon­stru­e­re­de om- gi­vel­ser skul­le få en hver­dag til at fun­ge­re. Pro­du­cen­ter­ne sat­te så ud­for­drin­ger op, der skab­te fø­lel­ses­mæs­si­ge kon­fl ik­ter, og det eska­le­re­de med ti­den, « si­ger An­ne Jer­s­lev.

Og med ti­den blev re­a­li­ty- de­len og­så nedt­o­net til for­del for show, gla­mour og smar­te at­ti­tu­der. Det me­re ung­doms­fo­ku­se­re­de Pa­ra­di­se Ho­tel kom til at over­skyg­ge Ro­bin­son.

» En­gang var det sto­re plu­sord i re­a­li­typro­gram­mer at stem­me med hjer­tet. Se­ne­re blev plu­sor­det at tæn­ke stra­te­gisk og tak­tisk. Det var før­hen et fy­ord, men er i dag ka­rak­te­ri­stisk for en vin­der, « si­ger me­di­e­for­ske­ren.

Pa­ra­di­se Ho­tel vi­ste sig at væ­re per­fekt, for­di det hav­de den ret­te co­ck­tail af ja­lou­si, kon­fl ikt, kon­kur­ren­ce og kær­lig­hed. Til­med om­hand­le­de pro­gram­met smuk­ke un­ge men­ne­sker, der gik amok i al­ko­hol. Der var fl ot­te man­di­ge over­krop­pe, kvin­de­li­ge bal­der og bryster. Og del­ta­ger­ne? De kun­ne få en bid af be­røm­mel­sens ka­ge og bli­ve po­pu­læ­re gæ­ste­bar­ten­de­re lan­det over.

Mi­ster sin uskyld

De un­ge hop­pe­de li­ge i vog­nen mod Pa­ra­di­se Ho­tel, og på in­ter­net­tet som i avi­ser­ne var det en sport at gen­gi­ve del­ta­ger­nes dum­me ci­ta­ter. Sam­ti­dig kom pro­gram­mer som ’ De un­ge mødre’ og Sing­le­liv, hvor sær­ligt de ve­lud­dan­ne­de se­e­re gri­ne­de ad de med­vir­ken­de, der oft e var uden ud­dan­nel­se, sag­de og gjor­de dum­me ting for åben skærm.

Og mens tv- sel­ska­ber­ne mal­ke­de pen­ge, fi k del­ta­ger­ne sam­me idé.

Først kom sol­bru­ne Sid­ney Lee med sin ban­da­na, si­ne ro­ck ’ n roll T- shir­ts og sit an­dro­gy­ne væ­sen. Han var wre­st­ler og pro­fes­sio­nel com­pu­ter­spil­ler, sag­de han. Født med nav­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.