Hungren­de ce­le­bri­ties

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Sid­ney. Folk tro­e­de ik­ke en brik på, hvad han på­stod, men det var li­ge­gyl­digt. Han var på al­les læ­ber, og man gra­ve­de i hans for­tid. En stjer­ne var født, og snart blev han in­vi­te­ret til utal­li­ge nye re­a­li­typro­gram­mer, hvori kend­te nu at­ter med­vir­ke­de, her­un­der Da­gens mand og Zulu djæv­leræs.

Ama­lie gjor­de sin dum­hed til en mar­kedsva­re og fi k sit eget pro­gram. Og så kom Gu­stav Sa­li­nas med sin bøs­se­de, tut­te­lustem­me, sit dy­re mo­de­tøj og me­get selvg­la­de fa­ca­de i blandt an­det ’ For Læk­ker til Love’. Sam­ti­dig blev ’ Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ en kæm­pe suc­ces, som sta­dig kø­rer, og hvor man føl­ger Lin­se Kes­slers fa­mi­lie tæt og nær­mest pri­vat.

For re­a­li­ty­stjer­ner­ne har det væ­ret en sær­de­les lu­kra­tiv for­ret­ning at ska­be et off ent­ligt ima­ge.

Men at re­a­li­ty blot er big business, er en sand­hed med for­be­hold. I dag er der al­le slags pro­gram­mer, som Jakob Kjeld­b­jerg si­ger. Pro­gram­mer for de kend­te som ’ Jeg er en ce­le­bri­ty – få mig væk her­fra’, pro­gram­mer som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ for de un­ge, og en­de­lig pro­gram­mer som er langt me­re do­ku­men­ta­ri­ske el­ler stu­e­re­ne, om man vil.

TV2’ s ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ har haft en me­get kær­lig og ro­lig stil. Og DR har med ’ Gift ved før­ste blik’ for­søgt sig med næ­sten lidt for al­vor­lig re­a­li­ty. Her bli­ver folk gift ved før­ste øje­kast og skal for­sø­ge at le­ve sam­men som mand og ko­ne. Går det? Går det ik­ke? Det er un­der­hol­den­de, men med en se­ri­øs over­to­ne, for DR sæt­ter ik­ke som Vi­a­sat ud­for­drin­ger op el­ler frem­ma­ner kon­fl ik­ter i sam­me grad som de kom­merci­el­le pro­gram­mer. Det ta­ger del­ta­ger­ne sig selv af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.