I JA­PAN ER DET DØD­SENS AL­VOR­LIGT B

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

iker- Jens f ryg­ter, a t r ea­li­typro­gram­mer en der s om i

J apan, hvor en 29- åri­ge k vin­de

for ny­lig be­gik selv­mord dret med f ysi­ske ak­ti­vi­te­ter

f or at v in­de da­tes. Bl iver man a fvist

a f s in øn ske­de da­te, bli­ver man tvun­get

til at spi­se ale­ne uden for hu­set. Til slut

fi nder man ud af, hvem der mat­cher.

I 2010 kom det d an­ske ’ Hjælp, pro­gram

jeg er i Jap an’ til de d an­ske Her blev stu­er.

10 dan­ske­re ud­sat for van­vit­ti­ge gak­ke­de ud­for­drin­ger, Et an­det pro­gram, kal­det klæ-denår de skul­le fy-siskSasuke, er så

s ig ud s om k yl­lin­ger hårdt, at man skal væ­re nd-slan­gerog s am­le va pro­fes­sio­nel i s vøm­me­bas­si­ner, at­let - el ler no­get t ilsva­ren­de men i ntet a f gen-nem­før- f or at

e det . D et er et f or­hin­drings­løb det var så slemt, at det gjor­de

no­get. med kla­tren, For det kan væ­re me­get løb og hop­pen

vær­re. så hårdt, at » Man si­ger, at kun fi re j apa­ne­re ha

det ik­ke bli­ver som i Ja­pan, r g en­nem­ført a lle men jeg kan jo eta­per i pro­gram­mets

se, at de eft er­hå nden 31 sæ­so­ner. Det er bru-ger­sam­me ble­vet vist i 1 57 l dra­ma­tur­gi, « si­ger an­de,

Bi­ker- og der er l avet en og fryg­ter, Jens ame­ri­kansk p en­dant

at Ja­pans freakshow kan kal det A me­ri­can ram-meDan­mark. Ni nja War­ri­or. I det p opu­læ­re I et me­re bizart ja­pansk

ja­pan­ske dat­ing­pro­gram pro­gram, kal­det Jjak, s om b ety­der Gaki no Tsukai, skul­le

p ar, g ik det s å g alt i man sva­re r ig­tigt 2014, a t en 29 på spørgs­mål. Gjor­de man

- årig k vin­de b egik s skul-le­det ik­ke, elv-mord.In­den man snu­se til en sin død be­skyld­te an­den per­sons

hun bag­del. pro-gramm In­gen a f pr ogram­mer­ne et f or a t i sce­ne­sæt­te hen­de

s om ly der s ær­ligt den t ragi­ske, dan­ske, og i føl­ge Ja kob en­som­me pi­ge . Det sk K jeld­b­jerg k an

ab­te vi v ære helt r oli­ge stor me­di­e­kri­tik, men he

det po­pu­læ­re r i a nde­dam­men, pro-gram­fra for d an­sker­ne v

2011 ek­si­ste­rer sta­dig. il ha ve h yg­ge, og no­get De grund­læg­gen­de vi kan iden­ti­fi ce­re os med.

reg­ler er, at seks f yre Bli­ver det for og fi re pi­ger bor ek­stremt, sluk­ker vi for

i et h us. De bli­ver ud­for- t v’et.

Bizarre ud­for­drin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.