JAKOB KJELD­B­JERG: RE­A­LI­TY FØL­GER BLOT SAMFUNDSTENDENSERNE

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Jeg er ik­ke be­kym­ret for ud­vik­lin­gen i re­a­li­ty . De un­ge men­ne­sker føl­ger blot en sam­fund­sten­dens, hvor man vi­ser og ud­stil­ler sig selv, som man gør det på Fa­ce­book. Men i ste­det for at gå på kom­pro­mis, kan man si­ge, at de gør det 100 pro­cent. En­gang ryn­ke­de man­ge på næ­sen ad Ro­bin­son, for­di folk stil­le­de sig selv til skue for­an ka­me­ra­er­ne, men i dag gør al­le det jo på de so­ci­a­le me­di­er. På den må­de var Ro­bin­so­nen for­ud for sin tid. Fak­tisk vil jeg si­ge, at jeg har stor respekt for re­a­li­ty del­ta­ger­ne, der tør ta­ge pis på sig selv. Hvis re­a­li­ty gen­ren ik­ke hav­de ud­vik­let sig, hav­de den ik­ke over­le­vet. Det bli­ver spæn­den­de, hvad der kom­mer til at ske frem­over, men jeg tror ik­ke, det bli­ver me­get vil­de­re. Dan­sker­ne kan bedst li­de no­get, de kan iden­ti­fi ce­re sig med. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.