E

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

r der to ting, vi for­bin­der med tær­ter, er det æg­ge­mas­se og but­ter­dejs­bund. Men hvor æg­gets pro­te­i­ner mæt­ter godt og er op­pe i ti­den, er but­ter­de­jens smør og hve­de­mel il­de­set, for­di det fe­der. Er du vild med tær­te, skal dét dog ik­ke for­hin­dre dig. BTs Madsko­le har løs­nin­gen. » En tær­te be­hø­ver ik­ke at ha­ve but­ter­dejs­bund. Den kan sag­tens ha­ve en bund af grønt­sa­ger i ste­det. Med low carb- bøl­gen vil man­ge fo­re­træk­ke at få tær­tens man­ge go­de grønt­sa­ger og pro­te­i­ner­ne fra æg­ge­mas­sen, men uden kul­hy­dra­ter­ne i bun­den, « for­tæl­ler grønt­sagskok Maria Eng­b­jerg, der der­for har gen­tænkt tær­ten.

BTs madsko­le brin­ger i den­ne uge Maria Eng­b­jergs op­skrift på en læk­ker tær­te med grønt­sa­ger, ost og æg, men på en bund af sø­de kar­to­fl er i ste­det for but­ter­dej.

» Man kan bru­ge al­min­de­li­ge kar­to­fl er, au­ber­gi­ne, sø­de kar­to­fl er. Hvad som helst, der kan skæ­res i ski­ver. Og så und­går man den våde bund, som man­ge ken­der, når de bru­ger but­ter­dej, « for­kla­rer Maria Eng­b­jerg og ga­ran­te­rer, at æg­ge­mas­sen hol­der tær­ten sam­men, så den sta­dig kan skæ­res ud i fl ot­te tre­kan­te­de styk­ker, selv­om dej­bun­den er ude­ladt.

Når hun har valgt den sø­de kar­toff el til op­skrift en her på si­den, er det dog in­gen til­fæl­dig­hed. Den er nem­lig og­så et kul­hy­drat­ven­ligt al­ter­na­tiv til den al­min­de­li­ge, me­get sti­vel­ses­hol­di­ge kar­toff el.

Slet ik­ke en kar­toff el

» I dag kan man få sø­de kar­to­fl er i de fl este su­per­mar­ke­der. De har op­nå­et en kæm­pe po­pu­la­ri­tet i for­bin­del­se med low- carb- bøl­gen, for det er slet ik­ke en kar­toff el. Det er en rod­frugt, men den op­fø­rer sig me­get som en al­min­de­lig kar­toff el, « for­kla­rer Maria Eng­b­jerg.

’’

Sam­ti­dig er den sø­de kar­toff el fuld af langt fl ere vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler og in­de­hol­der ik­ke li­ge så me­get sti­vel­se som den al­min­de­li­ge kar­toff el.

Som bund i tær­te er den ’ ge­ni­al’ iføl­ge BTs grønt­sags­pas­sio­nist. Og bag­eft er fyl­der man ba­re oven­på med en mas­se go­de grønt­sa­ger og bin­der det he­le sam­men med æg og ost.

» Tær­ten er et kon­cept, man kan le­ge med. Alt kan smi­des i en tær­te. Selv en po­se snit­tet sa­lat, der er ble­vet lidt ke­de­lig, kan få nyt liv i en tær­te, « si­ger hun og kal­der tær­te for den ’ per­fek­te må­de at tøm­me kø­le­ska­bet på’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.