’ UGE SEX’ HIT­TER BLANDT LÆ­RER­NE

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Eft er sid­ste års ’ Uge Sex’- un­der­vis­ning

gav 75 pro­cent af de del­ta­gen­de læ­re­re kampag­nen ka­rak­te­ren 10 el­ler 12. Det skri­ver Sex & Sam­fund. Læ­rer­ne vur­de­re­de, at un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let, der hør­te til kampag­nen, ’ bi­drog po­si­tivt til at ska­be triv­sel, mod­vir­ke mob­ning og ska­be stør­re rum­me­lig­hed i klas­sen’. Det er den en­kel­te un­der­vi­ser, der til­mel­der sin klas­se til ’ Uge Sex’. kan se de bil­le­der, man de­ler, « si­ger Ma­ri­an­ne Lom­holt.

On­li­ne- mob­ning

Hvor­dan kam­me­ra­ter­ne op­fø­rer sig on­li­ne, be­ty­der li­ge så me­get for bør­ne­nes triv­sel, som hvor­dan de op­fø­rer net mod­ta­ger ano­ny­me og ube­ha­ge­li­ge be­ske­der. Vi op­le­ver, at for­æl­dre har en stor in­ter­es­se i, hvor­dan bør­ne­nes dag er gå­et i sko­len, klub­ben og til sport – den sam­me in­ter­es­se skal vi over­fø­re til so­ci­a­le me­di­er, « si­ger Ma­ri­an­ne Lom­holt og op­for­drer til at gø­re det til en na­tur­lig del af hver­da­gen i fa­mi­li­en at spør­ge, hvad der er sket på In­s­ta­gram.

Skal man som for­æl­dre over­vå­ge bør­ne­nes fær­den på so­ci­a­le me­di­er?

» Nej, det skal man ik­ke. Bør­ne­ne har jo og­så ret til et pri­vat­liv. Man­ge for­æl­dre er ven­ner med de­res børn på so­ci­a­le me­di­er, og det kan vi kun an­be­fa­le, men det er jo ik­ke det, der gi­ver et ind­tryk af, hvor­dan bar­net har det. Der skal sam­ta­ler og di­a­log til, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Spørg in­ter­es­se­ret og nys­ger­rigt om, hvad der sker på de so­ci­a­le me­di­er, hvil­ke grup­per de er med i, hvem de snak­ker med. Gør det i en ram­me, der pas­ser til fa­mi­li­en – brug den sam­me hu­mor, som I bru­ger i fa­mi­li­en ge­ne­relt. Man skal ik­ke væ­re så be­rø­rings­angst, men ta­le med bar­net om li­vet på so­ci­a­le me­di­er, som man gør om al­le mu­li­ge an­dre ting. «

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.