Jeg kom­mer mig al­drig over, at MIN MOR DØ­DE

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ær­ger­ligt for mig 2. Sto­re­bror brænd­te min cy­kel

Så vidt jeg har hørt, var jeg en nem ba­by, der ik­ke skreg me­get. No­get af det før­ste, jeg hu­sker, er, at jeg hav­de et kæm­pe duk­ke­hus på mit væ­rel­se. Det var så stort, at jeg kun­ne gem­me mig bag det. Jeg hu­sker og­så, at jeg pluk­ke­de blom­ster i na­bo­ens ha­ve, selv­om jeg ik­ke måt­te, og at min sto­re­bror, som var syv år æl­dre, en dag hav­de bort­ført min cy­kel og brændt den. Jeg hu­sker det nær­mest som om, jeg var med i en mord­s­ce­ne, så dra­ma­tisk var det.

3.

Si­mon Rie­del

Sid­ste år vandt jeg Dansk Me­lo­di Grand Prix på al­min­de­li­ge te­le­fonstem­mer med san­gen ’ Su­itca­se’ – men ik­ke med jury­ens stem­mer. Jeg vid­ste, hvad jeg gik ind til, og at jeg vil­le få en kamp med jury­en. Og jeg fi k ri­me­lig me­get ret. Men det var en god op­le­vel­se, og det gjor­de en mas­se go­de ting for mig. Det var An­tiso­ci­al Me­dia der vandt, men de kom ik­ke vi­de­re fra den før­ste se­mi­fi na­le i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Un­der­vejs var det mest dra­ma­ti­ske, at jeg tro­e­de, jeg hav­de vun­det, og al­le ka­me­ra­mænd stod pa­rat for­an mig og sag­de til­lyk­ke, men li­ge plud­se­lig stod der An­ti So­ci­al Me­dia øverst på tav­len. Ær­ger­ligt for mig. Men jeg sy­nes, jeg tog det pænt, og jeg kom rundt i lan­det med min sang sid­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.