MIT FOTOALBUM

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Født 1991. San­ger og blog­ger. Hun vandt bør­ne- MGP i 2003 og har si­den op­t­rå­dt i Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge og Ita­li­en. I alt står hun bag 15 ud­gi­vel­ser og har solgt 300.000 al­bum. Hun delt­og i Dansk Me­lo­di Grand Prix 2015 og blev num­mer to, og har si­den ud­gi­vet ’ Boo­ty Call’ sam­men med den rap­per Emil Sta­bil. Bor i Kø­ben­havn. Jeg bli­ver jo æl­dre

Jeg vok­se­de op i Aar­hus, og da jeg vandt bør­ne­MGP i 2003, var jeg 11 år. Min far Jan Ga­de­gaard var last­bil­chauff ør, og min mor Dort­he Jensen, som ik­ke er her læn­ge­re, var sy­er­ske i Skum­hu­set i Aar­hus. Det er van­vit­tigt at tæn­ke på, at ti­den er gå­et så stærkt, i dag er jeg jo 24. Jeg kan godt mær­ke, jeg bli­ver æl­dre, det er ik­ke sær­ligt rart. Før sag­de jeg, at når man blev 25, var man for al­vor gam­mel. Men de ord ta­ger jeg i mig igen, for før man får set sig om, er man 30 år, og til den tid er det nok tid til at få børn, og at væ­re rig­tig vok­sen. Min on­kel Sti­ig Jensen hjalp mig med at skri­ve ’ Ara­bi­ens drøm’ – den­gang kun­ne jeg godt li­de alt med Dis­neysjov og Alad­din. Jeg me­ner, at san­gen fi k re­ne tolv­tal­ler af dom­mer­ne. Min on­kel dan­se­de for Me and My.

1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.