Ga­stro­no­mi og hjem­me­bryg

BT - - REJSER -

Åre er ved at ud­vik­le sig til lidt af et mad­mek­ka. Ud­over Magnus Nils­son vrim­ler by­en med fle­re topkok­ke, og by­en har 12 re­stau­ran­ter på den an­der­kend­te nor­di­ske Whi­te Gu­i­de re­stau­rant- gu­i­de. Bå­de Vin­ba­ren og Buu­st­om­ten blev be­søgt, og de er beg­ge fan­ta­sti­ske spi­se­ste­der. Den før­ste har ka­rak­ter af en ta­pas­re­stau­rant og lig­ger i det char­me­ren­de gam­le Ho­tel Vin­går­den. Buu­st­om­ten lig­ger 10 mi­nut­ter i taxi fra by­mid­ten. Gæ­ster­ne bli­ver sat af på en par­ke­rings­plads, hvor et ter­ræn­gå­en­de tid­li­ge­re mi­li­tær­kø­re­tøj sam­ler dem op. Ma­ski­nen kæm­per sig 200 me­ter op ad en ufrem­kom­me­lig sne­tung skrå­ning, og her lig­ger Buu­st­om­ten. Sve­ri­ges før­ste lov­li­ge pri­va­te bræn­de­vins­bræn­de­ri og en ge­di­gen og vir­ke­lig hyg­ge­lig re­stau­rant holdt i tra­di­tio­nel svensk hyt­testil. Rød­ma­let ud­ven­dig og med trævæg­ge, stol­per og bæn­ke in­den­for.

Ga­stro­turi­sten i Åre skal væ­re kræ­sen, når han ud­væl­ger, hvil­ke re­stau­ran­ter der skal be­sø­ges, for ud­val­get er enormt. Men den ge­ne­rel­le trend er og­så i Åre det nye nor­di­ske køk­ken, hvor råva­re­dyrk­ning og pro­duk­tion skal fo­re­gå så lo­kalt som mu­ligt. Jeg nå­e­de en en­kelt øls­mag­ning hos Åre Bryg­kom­pag­ni, og det kan varmt an­be­fa­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.