Barcas ho­ved­værk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DU­EL­LEN

Så­dan kun­ne stor­kam­pen mel­lem Bar­ce­lo­na og At­léti­co Madrid rid­ses op – uden at der i øv­rigt er no­get vær­di­la­det i hver­ken leg, ar­bej­de, kunst el­ler hånd­værk.

Men kon­tra­ster­ne var på for­hånd helt skar­pe mel­lem Spa­ni­ens to bed­ste hold for øje­blik­ket. Og det vi­ste sig at væ­re det bed­ste an­greb, der sej­re­de med 2- 1.

Die­go Si­meo­ne hav­de el­lers fun­det mod­gift en på den off en- si­ve Bar­ce­lo­na- bak­te­rie med et højt pres, sten­hår­de ta­ck­lin­ger og en hid­sig­hed eft er at få bol­den frem i ba­nen. Men der var ba­re ik­ke nok tryl­ledrik med i po­sen fra Madrid til Bar­ce­lo­na. Stormeste­ren Der­for blev Lu­is En­rique stormeste­ren af de to dyg­ti­ge træ­ne­re, der på hver sin må­de har præ­get fod­bold­ver­de­nen fra top­pen af py­ra­mi­den.

Lu­is En­rique har gjort det med en an­greb­s­trio fra en an­den ga­lak­se i Mes­si, Neymar og Suárez, en enorm til­lid til de tre in­di­vi­du­a­li­sters ev­ne til at af­gø­re kam­pe­ne selv og en vi­de­re­ud­vik­ling af det bold­be­sid­den­de og po­s­ses­sionhungren­de Bar­ce­lo­na- kon­cept.

Die­go Si­meo­ne har i ho­ved­sta­den sat sit tak­ti­ske præg på At­léti­co Madrid med en or­to­doks over­be­vis­ning om, at de 11 spil­le­re på

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.