I mester­hym­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016 ba­nen skal ar­bej­de som en en­hed, gå ind i samt­li­ge ta­ck­lin­ger for at vin­de dem og ge­ne­relt spil­le fod­bold med at­ti­tu­de.

En­rique og Si­meo­ne har med an­dre ord helt klart de­fi ne­re­de kon­cep­ter. Må­ske de kla­re­ste over­ho­ve- det i fod­bold li­ge nu. Og i går var det igen En­rique, der vi­ste sig som den klo­ge­ste. For den ar­gen­tin­ske At­léti­co- træ­ner har sta­dig til go­de at slå En­riques Bar­ce­lo­na- hold. Den be­skrev­ne mod­gift De før­ste mi­nut­ter vi­ste el­lers net­op den be­skrev­ne mod­gift . At­léti­cos hø­je og ag­gres­si­ve pres gav po­te med bold­be­sid­del­sen på madri­le­ner­nes fød­der, og da Ko­ke spar­ke­de et fl ot og lavt ind­læg fra Nígu­ez i mål eft er 10 mi­nut­ter, lig­ne­de det en kamp, der ud­vik­le­de sig som øn­sket for Si­meo­ne.

Ta­ck­lin­ger­ne var hår­de, og de gjor­de ondt på Bar­ce­lo­na- spil­ler­ne. Men som ti­den gik, faldt At­léti­co Madrid læn­ge­re og læn­ge­re til­ba­ge på ba­nen. Eft er en halv ti­me og­så for langt. Neymar fandt Al­ba, der fandt Mes­si skråt til­ba­ge. Og så var der ud­lig­net.

Ot­te mi­nut­ter se­ne­re før­te Bar­ce­lo­na på et mål, der for­tal­te hi­sto­ri­en om Lu­is En­riques små fi nju­ste­rin­ger af Bar­ce­lo­na- kon­cep­tet. Høj­re ba­ck Da­ni Al­ves spil­le­de en bold for­bi midt­ba­nen og di­rek­te op i ba­grum­met bag At­léti­co Madrid, hvor Suárez løb bol­den op og spar­ke­de den i net­tet. Så­dan en afl eve­ring så man ik­ke man­ge af i Gu­ar­di­o­la- æra­en.

Da At­léti­co Madrid kort in­den pau­sen fi k ud­vist Fi­lipe Lu­is ef­ter et strakt ben på Mes­sis knæ og eft er 65 mi­nut­ter og­så måt­te si­ge far­vel til Die­go Godin for to gu­le kort eft er ta­ck­lin­ger på ven­nen Lu­is Suárez, var kam­pen re­elt for­bi. Lu­is En­rique kun­ne gå der­fra med et for­spring på tre po­int og en kamp til go­de.

Die­go Si­meo­ne tog hjem med end­nu et ne­der­lag til sin kol­le­ga og et ho­ved med lidt fl ere spørgs­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.