Et EM til pa­pir­kur­ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET MEST BIZARRE kol­laps i tur­ne­rin­gens hi­sto­rie, en dansk fi asko af rang og me­dal­je­kam­pe uden fl ere af de stør­ste na­tio­ner. Det her EM…? Det er li­ge til at smi­de i pa­pir­kur­ven.

Ja, und­skyld mig, hvis den ne­ga­ti­vi­tet er for me­get til mor­genkaff en. Men der har i ær­lig­he­dens navn ik­ke væ­ret me­get at glæ­de sig over som hånd­bol­del­sker de se­ne­ste par uger i Po­len.

Kva­li­tets­mæs­sigt har slut­run­den væ­ret en skuff el­se. De stør­ste na­tio­ner og stjer­ner har væ­ret for svin­gen­de med mær­ke­li­ge ud­fald på kri­ti­ske tids­punk­ter. Med Dan­mark, Frank­rig og Po­len som de vær­ste ek­semp­ler. Om­vendt teg­ner spe­ci­elt Nor­ge og Tys­kland sig for de po­si­ti­ve over­ra­skel­ser, men det hand­ler i min bog me­re om fa­vo­rit­ter­nes mang­ler end un­der­hund­e­nes styr­ke. DE SE­NE­STE ÅR har budt på en me­re og me­re in­ten­siv de­bat om an­tal­let af slut­run­der og det ge­ne­rel­le pres på spil­ler­ne, som et tæt- pak­ket kamp­pro­gram med­fø­rer. Det­te EM i Po­len vil kun få den snak til at ta­ge til i styr­ke. Der har væ­ret et re­kord­s­tort ska­des­fra­fald af pro­mi­nen­te nav­ne op til slut­run­den, og når ni­veau­et sam­ti­dig har væ­ret så dår­ligt, vil det end­nu en gang stil­le spørgs­måls­tegn ved, om der nu ab­so­lut skal væ­re en slut­run­de hvert år.

Og når vi nu er ved Po­len … I et EM med fl ere ufor­klar­li­ge re­sul­ta­ter og neds­melt­nin­ger ta­ger net­op vært­s­na­tio­nen pri­sen for det mest mærk­vær­di­ge af dem al­le – ja, det er fak­tisk det mest ufor­klar­li­ge re­sul­tat, jeg kan hu­ske i tur­ne­rin­gens le­ve­tid.

Po­len, en af ti­telkan­di­da­ter­ne, kan tå­le at ta­be med 11 mål til Kro­a­tien i den sid­ste mel­lem­run­de­kamp og al­li­ge­vel gå i se­mi­fi na­len. Og så ta­ber hol­det 23- 37. På hjem­me­ba­ne. I en prop­pet are­na i Krakow for­an 15.000 el­le­vil­de til­sku­e­re. Det over­sti­ger min fat­te­ev­ne.

Dan­mark skal vi selv­føl­ge­lig og­så li­ge run­de. Vi har tær­sket rundt i det, men skuff el­sen hæn­ger sta­dig i luft en. Lands­hol­det hav­de en helt åben mo­tor­vej mod me­dal­jer­ne eft er sej­ren over Spa­ni­en, og så kø­rer de dan­ske stjer­ner galt mod en ræk­ke un­ge og uru­ti­ne­re­de sven­ske­re og ty­ske­re. NU VEN­TER ET stør­re re­pa­ra­tions­ar­bej­de for Gud­mun­dur Gud­munds­son, der har gi­vet sig selv en for­fær­de­lig start som land­stræ­ner med en fem­te­plads ved VM og alt­så nu en EM- pla­ce­ring som num­mer seks .

Gud­munds­son brag­te selv pres­set fra me­di­er­ne på ba­nen som et pro­blem eft er den dan­ske EM- fi asko, men han kan li­ge så godt for­be­re­de sig på, at det bli­ver end­nu me­re heft igt i for­bin­del­se med for­å­rets OL- kva­li­fi ka­tion. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at islæn­din­gen over­le­ver i job­bet, hvis det kik­ser. Der­for er der fl ere ting på spil i de tre skæb­ne­kam­pe, der ven­ter i april, når fi re na­tio­ner skal kæm­pe om to olym­pi­ske bil­let­ter – i en pul­je som ud over Dan- mark kom­mer til at tæl­le to an­dre dyg­ti­ge eu­ro­pæ­i­ske mand­ska­ber. Hvem, det bli­ver, lig­ger fast, eft er EM er fær­dig­spil­let.

Det er det, når Spa­ni­en og Tys­kland sidst på eft er­mid­da­gen sæt­ter punk­tum og kæm­per om guld og sølv. Spa­ni­er­ne var på for­hånd de stør­ste guld­fa­vo­rit­ter sam­men med Frank­rig, mens in­gen reg­ne­de ty­sker­ne for no­get som helst i den­ne tur­ne­ring.

Der­for kan man kun ha­ve af­grunds­dyb respekt for det, som Tys­kland og land­stræ­ner Dagur Si­gurds­son har præ­ste­ret med tan­ke på, at han mang­ler en per­leræk­ke af de stør­ste stjer­ner – seks af syv spil­le­re fra ide­al- star­top­stil­lin­gen er ik­ke med på det hold, som stil­ler til start i fi na­len. JEG FOR­NEM­MER, AT man­ge hå­ber på, at Tys­kland fuld­byr­der sen­sa­tio­nen i fi na­len, så Aske­po­t­hi­sto­ri­en hol­der he­le vej­en hjem. Men jeg tror, at fe­sten trods alt stop­per nu.

Spa­ni­er­ne har me­re klas­se over

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.