Med St­ef­fi Graf i bag­hån­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­RA­SKEL­SE KER­BER

SØN­DAG 31. JA­NU­AR 2016 An­ge­lique Ker­ber til SportBild.

In­den da hav­de hun kæm­pet med at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge, da hun blev hyl­det på ba­nen. Tæt på Gr­afs re­kord » He­le mit liv har jeg ar­bej­det me­get hårdt, og nu står jeg her og kan si­ge, at jeg er Grand Slam- vin­der, det ly­der helt skørt. Det her har væ­ret de to bed­ste uger i mit liv, « sag­de Ker­ber ef­ter tri­um­fen, hvor hun og­så sag­de til­lyk­ke til den ta­ben­de fi­na­list, som hun i øv­rigt hav­de for­hin­dret i at vin­de Grand Slam- ti­tel num­mer 22 - og der­med tan­ge­re St­ef­fi Gr­afs an­tal sej­re i Grand Slam.

» Jeg vil ger­ne si­ge til­lyk­ke til Se­re­na. Du er en stor in­spira­tion for så man­ge men­ne­sker og un­ge ten­nis­spil­le­re. Du har skre­vet hi­sto­rie. Du er en me­ster. Og du er og­så et helt fan­ta­stisk men­ne­ske. Så til­lyk­ke med alt, hvad du al­le­re­de har op­nå­et, « lød or­de­ne fra Ker­ber til kvin­den, som hun net­op hav­de be­sej­ret.

Ud­over at bli­ve den ba­re an­den ty­ske kvin­de, der har vun­det en Grand Slam- ti­tel, skrev Ker­ber og­så hi­sto­rie på en an­den må­de. I sin før­ste kamp mod ja­pan­ske Misaki Doi var ty­ske­ren ne­de med mat­ch­bold, men det lyk­ke­des hen­de at ri­de stormen af og i ste­det en­de som den før­ste Grand Slam- vin­der, der var så tæt på at ry­ge ud i før­ste run­de.

» Der hav­de jeg al­le­re­de det ene ben i Tys­kland. Jeg fik en chan­ce til, og den ud­nyt­te­de jeg til at kom­me i fi­na­len mod Se­re­na. «

Ker­bers sejr må og­så vir­ke som en op­mun­tring til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Den vi­ser, at det sta­dig er mu­ligt at gå he­le vej­en og vin­de en Grand Slam- tur­ne­ring, selv­om man er fyldt 28.

Med sej­ren sprin­ger ty­ske­ren op på an­den­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten. Det er den hø­je­ste pla­ce­ring no­gen­sin­de for Ker­ber, der li­ge­som Woz­ni­a­cki har pol­ske rød­der.

FØDT

18. ja­nu­ar 1988 i Bre­men

HØJ­DE OG VÆGT:

173 cm, 68 kg

PRO­FES­SIO­NEL

2003

KARRIEREINDTJENING:

12 mil­li­o­ner

7

: Si­den

WTA- SEJ­RE: NY PLA­CE­RING PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN:

2

SID­STE 10 ÅRS VIN­DE­RE 2016 An­ge­lique Ker­ber ( Tys­kland) 2015 Se­re­na Wil­li­ams ( USA) 2014 Li Na ( Ki­na) 2013 Vi­cto­ria Aza­renka ( Hvi­de rusland) 2012 Vi­cto­ria Aza­renka 2011 Kim Cli­jsters ( Bel­gi­en) 2010 Se­re­na Wil­li­ams 2009 Se­re­na Wil­li­ams 2008 Maria Sha­ra­pova ( Rusland) 2007 Se­re­na Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.