Kri­sen krad­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRI­SE bed­ste bord­ten­nis- na­tio­ner i ver­den be­fin­der vi os nu kun mel­lem de 2530 bed­ste. Det kan man ik­ke klan­dre Team Dan­mark for at re­a­ge­re på, « si­ger Ste­en Hou­mann. Har æn­dret stra­te­gi Den træng­te øko­no­mi og de ned­ad­gå­en­de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter be­ty­der, at Dansk Bord­Ten­nis Uni­on ( DBTU) ik­ke læn­ge­re har an­sat en land­stræ­ner på fuld tid, og at der på eli­te­cen­tret i Idræt­tens Hus i Brønd­by nu kun træ­nes et par gan­ge om ugen mod tid­li­ge­re to- tre gan­ge dag­ligt.

» Eli­te­cen­tret i den form man kend­te tid­li­ge­re er ned­lagt. Nu be­står det kun som et sup­ple­ment til træ­nin­gen i klub­ber­ne. Og det er den vej, det går. Fak­tum er jo, at der i man­ge år ik­ke blev ud­vik­let en ene­ste top­spil­ler på cen­tret. De spil­le­re, der le­ve­re­de go­de re­sul­ta­ter, ud­vik­le­de talentet pri­mært i uden­land­ske klub­ber. Det har vi ta­get kon­se­kven­sen af, « si­ger Ste­en Hou­mann.

Han for­tæl­ler, at man i Dansk Bord­Ten­nis Uni­on har æn­dret stra­te­gi.

» Vi sat­ser nu me­re på ta­len­t­ud­vik­lin­gen end på de æl­dre spil­le­re. Des­u­den skal de øko­no­mi­ske res­sour- Fra at ha­ve væ­ret blandt de 10- 12 bed­ste bord­ten­nis- na­tio­ner i ver­den be­fin­der vi os nu kun mel­lem de 2530 bed­ste Dansk Bord­Ten­nis Uni­ons eli­te­ud­valgs­for­mand, Ste­en Hou­mann cer, vi rå­der over, frem­over for­de­les på fle­re spil­le­re. Og der bli­ver ik­ke læn­ge­re no­get af, at DBTU be­ta­ler al­le ud­gif­ter, når vi sen­der spil­le­re til ek­sem­pel­vis ung­doms- EM. Her må del­ta­ger­ne selv bi­dra­ge, « si­ger Ste­en Hou­mann. Sat­ser på Ma­ze og Gro­th På trods af de stærkt æn­dre­de vil­kår be­kla­ger den del­tids­an­sat­te land­stræ­ner, sven­ske­ren Li­nus Mern­sten, sig ik­ke.

» Selv­føl­ge­lig er der in­gen, der øn­sker at tin­ge­nes til­stand for­rin­ges. Men vi har et styk­ke tid væ­ret vi­den­de om, at Team Dan­mark- støt­ten kun­ne bli­ve be­skå­ret. Der­for er jeg glad for, at vi kan sat­se på vo­res to OL- ak­tu­el­le spil­le­re frem mod OL, « ci­te­res Li­nus Mern­sten blandt an­det for at si­ge på DBTUs hjem­mesi­de.

De to spil­le­re han hen­vi­ser til, er Mi­cha­el Ma­ze og Jo­nat­han Gro­th.

» Duo­en er vo­res ab­so­lut top­nav­ne, og jeg vur­de­rer, at de har go­de mu­lig­he­der for at kva­li­fi­ce­re sig til OL, « si­ger Ste­en Hou­mann.

Mens Mi­cha­el Ma­ze er ble­vet i Dan­mark for at træ­ne, har Jo­nat­han Gro­th i den­ne uge del­ta­get ved Ger­man Open, hvor han med sejr over blandt an­dre den kro­a­ti­ske ve­te­ran Zor­an Pri­morac fik vist, at talentet er stort. Han kom dog ik­ke vi­de­re end til fjer­de run­de, hvor den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, ki­ne­se­ren Ma Long, var for stor en mund­fuld. Fak­tum er jo, at der i man­ge år ik­ke er ble­vet ud­vik­let en ene­ste top­spil­ler på cen­tret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.