Po­li­tisko­len af­vi­ser slæk­ke­de op­ta­gel­ses­krav

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NYE BE­TJEN­TE » Al­le ud­sæt­tes for de sam­me op­ta­gel­ses­krav, for hvis vi slæk­ker på dem, går det ud over bå­de sam­fun­det, bor­ger­ne og kol­le­ger­ne. « Så­dan står der på po­li­tisko­len. dk, men fl ere har el­lers haft en for­nem­mel­se af, at det må­ske ik­ke helt pas­ser. Kom­men­de po­li­ti- ele­ver har på Face- book un­dret sig over, at nog­le an­sø­ge­re ved den se­ne­ste op­ta­gel­ses­prø­ve på Po­li­tisko­len fi k lov til at gå vi­de­re, selv om de ik­ke be­stod fy­si­ske prø­ver un­der­vejs. Det har ført til spe­ku­la­tio­ner om, at år­sa­gen skal fi ndes i, at po­li­ti­et ‘ mang­ler folk’, men Rigs­po­li­ti­et un­der­stre­ger nu, at ‘ in­gen an­sæt­tes, hvis de ik­ke har be­stå­et al­le op­ta­gel­ses­prø­ver.’

I en e- mail for­kla­res det, at ‘ for at eff ek­ti­vi­se­re op­ta­gel­ses­for­lø­bet og und­gå spild af til­kald­te be­døm­me­re m. v., har vi æn­dret for­lø­bet så­le­des, at be­stås den fy­si­ske prø­ve ik­ke på før­ste­da­gen, kan kan­di­da­ten i en­kel­te til­fæl­de ( tæt på at be­stå) få lov at gå vi­de­re til danskprø­ve. Be­stås den ik­ke, går kan­di­da­ten ik­ke vi­de­re. Be­stås danskprø­ven, og er der kun få mang­ler i den fy­si­ske prø­ve, får kan­di­da­ten lov til at gå til an­den dags prø­ver, som gen­nem­fø­res og eva­lu­e­res eft er­føl­gen­de.’

» Det be­ty­der, at en kan­di­dat der ik­ke har be­stå­et den fy­si­ske prø­ve på før­ste­da­gen, men har be­stå­et al­le eft er­føl­gen­de for­løb med et til­freds­stil­len­de re­sul­tat, kan få mu­lig­hed for at gå op til en hel ny fy­sisk prø­ve ved det næst­kom­men­de prø­ve­for­løb. Kan­di­da­ten skal på den må­de ik­ke igen­nem al­le eft er­føl­gen­de for­løb, da de er be­stå­et med et til­freds­stil­len­de re­sul­tat, « skri­ver Rigs­po­li­ti­et til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.