Pi­lo­ter skju­ler sin

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FLY­SIK­KER­HED de­pres­sion og modt­og psy­ki­a­trisk be­hand­ling - vel at mær­ke uden at in­for­me­re sin ar­bejds­gi­ver.

I Dan­mark er det på Fly­ve­me­di­cinsk Kli­nik på Glo­strup Ho­spi­tal, at man un­der­sø­ger nu­væ­ren­de og kom­men­de pi­lo­ter. Men der er og­så pi­lo­ter, der sø­ger uden om sy­ste­met og hol­der de­res pro­ble­mer for sig selv. At frygt for ik­ke at få fly­ve­til­la­del­se. Det afslører to psy­ki­a­te­re. » Jeg har set og ser pi­lo­ter, som væl­ger en ano­nym be­hand­ling, uden at no­gen ved det. Hvis de vid­ste det i Tra­fiks­ty­rel­sen, så vil­le de bli­ve ‘ grounded’ ( fra­ta­get fly­ve­til­la­del­sen, red.), og så vil­le de mi­ste de­res job, « si­ger en psy­ki­a­ter, der af hen­syn til sin tavs­heds­pligt øn­sker at væ­re ano­nym, og til­fø­jer: Foru­ro­li­gen­de » De gør det som et al­ter­na­tiv til at sid­de med selv­mord­s­tan­ker­ne hvi­len­de om ører­ne på vej­en over At­lan­ten og til­ba­ge. «

Pro­blem­stil­lin­gen med, at pi­lo­ter med ondt i sin­det sø­ger psy­ki­a­trisk be­hand­ling uden at for­tæl­le det til ar­bejds­gi­ve­ren, ken­der den kend­te psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen og­så til. Han har haft tre pi­lo­ter i be­hand­ling, hvor en hav­de en så al­vor­lig de­pres­sion, at han an­be­fa­le­de an­ti­de­pres­siv me­di­cin, som pi­lo­ten dog ik­ke øn­ske­de af frygt for at mi­ste sit ar­bej­de.

» Jeg skøn­ne­de, han skul­le ha­ve haft me­di­cin, det vil­le han så ik­ke. Så måt­te jeg be­hand­le ham i sam­ta­le­te­ra­pi, selv­om det ik­ke er så ef­fek­tivt som me­di­cin. Det er jo hans eget valg, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

» Jeg sy­nes, det er foru­ro­li­gen­de, hvis det er så­dan, at fly­sel­ska­ber­ne op­stil­ler så stren­ge krav til de­res ev­ne til at fly­ve og kom­me til­ba­ge til ar­bejds­mar­ke­det, at pi­lo­ter­ne fø­ler sig pres­set til at gå til en psy­ki­a­ter, uden at de er i di­a­log med de­res ar­bejds­gi­ver, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Dan­ske er­hverv­spi­lo­ter – og nu og­så ka­bi­ne­med­lem­mer - skal hvert år til en hel­breds­un­der­sø­gel­se på Fly­ve­me­di­cinsk Kli­nik på Glo­strup Ho­spi­tal for at for­ny de­res fly­ve­til­la­del­se. Hel­breds­un­der­sø­gel­sen er bå­de fy­sisk og psy­kisk og sker gen­nem test og sam­ta­ler med læ­ger.

Ved mi­stan­ke om psy­ki­ske pro- ble­mer bli­ver de sendt til vi­de­re un­der­sø­gel­se hos psy­ki­a­ter Hen­rik Rin­dom, der er til­knyt­tet Tra­fik- og Byg­ge­sty­rel­sen. Me­re grun­di­ge For pi­lo­ter, der blot skal for­ny de­res fly­ve­til­la­del­se, er der ik­ke sket æn­drin­ger i kølvan­det på Ger­manwings- tra­ge­di­en. For de er al­le­re­de en del af sy­ste­met, og fly­ve­læ­ger­ne ken­der dem. Mod­sat er det for pi­lo­t­a­spiran­ter­ne. Her går fly­ve­læ­ger­ne nu me­re grun­digt til værks, for­tæl­ler Ben­ny Bar­d­rum, fly­ve­læ­ge på Fly­ve­me­di­cinsk Kli­nik.

» Vi spør­ger me­re ind til, hvor­dan pi­lo­ter­ne har det. Og­så på det men­tale plan. Vi la­ver fle­re bag­grund­stjek, « si­ger Ben­ny Bar­d­rum.

Det har helt kon­kret re­sul­te­ret i, at fem pro­cent er ble­vet sendt vi­de­re til en psy­ki­a­trisk un­der­sø­gel­se, og det er fle­re end før. Den psy­ki­a­tri­ske vur­de­ring fo­re­står hos psy­ki­a­ter Hen­rik Rin­dom, der be­kræf­ter ten­den­sen.

» Der er vir­ke­lig nervø­si­tet på om­rå­det, og der er langt fle­re, der bli­ver hen­vist til mig, « si­ger Hen­rik Rin­dom.

Psy­ki­a­te­ren be­hand­ler dog ik­ke kun pi­lo­ter, for ef­ter de nye reg­ler om, at der al­tid skal væ­re to i co­ck­pit­tet, skal ka­bi­ne­per­so­na­let og­så igen­nem en hel­breds­un­der­sø­gel­se.

» Jeg har net­op få­et den før­ste hen­ven­del­se fra et ka­bi­ne­med­lem, som har prø­vet at be­gå selv­mord tid­li­ge­re i sit liv, og som og­så skal ha­ve la­vet en hel­breds­un­der­sø­gel­se. Jeg har end­nu ik­ke talt med ham, men det, jeg gør nu, er at la­ve en helt klar psy­ki­a­trisk vur­de­ring, « si­ger Hen­rik Rin­dom. En over­ra­skel­se Det in­de­bæ­rer spørgs­mål som ‘ hvor er han hen­ne nu?’, ‘ hvad er hans livs­si­tu­a­tion?’, ‘ hvad var det for nog­le for­hold, der gjor­de sig gæl­den­de, den­gang han prø­ve­de at be­gå selv­mord?’

At der er dan­ske pi­lo­ter, som hol­der sinds­li­del­ser skjult, kom­mer bag på Ak­sel Lytzen, for­mand i Dal­pa - sam­men­slut­nin­gen af dan­ske er­hverv­spi­lo­ter.

» Det er en over­ra­skel­se for mig, at det her er et is­sue i Dan­mark. Jeg går ud fra, at al­le pi­lo­ter er be­kendt med, at vi har en sær­lig for­plig­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.