Nds­li­del­ser

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

mark. Det er her, man fø­rer kon­trol med fly­ve­læ­ger­ne og i sid­ste en­de ind­dra­ger pi­lo­tens cer­ti­fi­kat­fly­ve­til­la­del­sen Kon­tor­chef i Tra­fik- og Byg­ge­sty­rel­sen, Chri­sti­an Thor­hau­ge me­ner ik­ke, at pi­lo­ter har grund til at fryg­te at bli­ve grounded på grund af psy­ki­ske pro­ble­mer: Til­ba­ge i co­ck­pit­tet igen » Det er be­kla­ge­ligt og ube­grun­det, hvis pi­lo­ter med psy­ki­ske li­del­ser væl­ger at gå uden om sy­ste­met. Det er klart, at man skal ha­ve or­den i psy­ken for at fly­ve, men li­ge som al­le an­dre kan man som pi­lot godt bli­ve ked af det, hvis man for ek­sem­pel bli­ver skilt. Hvis man får en let de­pres­sion, bli­ver man grounded, og ef­ter endt be­hand­ling, el­ler når man har det godt igen, bli­ver man nor­malt re­cer­ti­fi­ce­ret. Jeg ken­der ik­ke til ek­semp­ler, hvor det ik­ke er sket. I prin­cip­pet er det ik­ke an­der­le­des, end at man ik­ke skal fly­ve, hvis man har in­flu­en­za el­ler skal ope­re­res for brok, « si­ger Chri­sti­an Thor­hau­ge.

Tri­ne Kro­mann- Mik­kel­sen, der er pres­se­chef hos SAS, har til­tro til, at de­res pi­lo­ter ta­ler åbent om det, hvis de har psy­ki­ske pro­ble­mer.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at der er ta­le om pi­lo­ter der er an­sat i el­ler til­knyt­tet til SAS. Vi har et sy­stem, der er de­sig­net til at op­da­ge og hånd­te­re pro­ble­mer, man op­le­ver med sig selv el­ler si­ne kol­le­ger. I SAS har vi en in­drap­por­te­rings­kul­tur, som der er stor til­lid til, og som vi får stor an­er­ken­del­se for i bran­chen, « si­ger Tri­ne Kro­mann- Mik­kel­sen, der er pres­se­chef hos SAS.

» Vi ta­ger hånd om vo­res me­d­ar­bej­de­re og sæt­ter gang i de nød­ven­di­ge pro­ces­ser un­der vo­res sa­fe­ty ma­na­ge­ment sy­stem. Vi gør, hvad der skal til for at sik­re ens egen, kun­der­nes og kol­le­ger­nes sik­ker­hed. Hvad pro­ces­ser­ne in­de­bæ­rer, af­hæn­ger af, hvad si­tu­a­tio­nen er. Vi har til­lid til, at sy­ste­met vir­ker. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.