Svensk is­la­mist fra Glo­strup- sag an­holdt igen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TER­ROR To sven­ske is­la­mi­ster blev i går an­holdt af de græ­ske myn­dig­he­der, hvor det fryg­tes, at de var på vej til Sy­ri­en for at kæm­pe for Is­la­misk Stat. Iføl­ge den sven­ske avis Af­ton­bla­det er en af de an­hold­te den 28- åri­ge Mir­sad Bek­ta­se­vic, kal­det ’ Mak­si­mus’, der i 2005 blev an­holdt i Sa­ra­je­vo i Bos­ni­en sam­men med blandt an­det dansk- tyr­ke­ren Abulka­dir Ce­sur i en lej­lig­hed pro­p­fyldt med ud­styr til at la­ve bom­ber. Den an­den an­hold­te er en 19- årig mand.

» De blev på­gre­bet un­der en ru­ti­ne­kon­trol. Vi gen­nem­søg­te de­res ta­sker og fandt to kni­ve, « si­ger en græsk po­li­tikil­de til det sven­ske nyheds­bu­reau TT. Hyl­stre til sky­de­vå­ben Det var en gen­nem­søg­ning af de­res ba­ga­ge ved en bus­sta­tion, som fik græsk po­li­ti til at an­hol­de de to. Iføl­ge Af­ton­bla­det hav­de de blandt an­det ma­che­te- kni­ve og hyl­stre til au­to­mat­vå­ben.

Sven­sker­ne vil­le iføl­ge græ­ske me­di­er til Tyr­ki­et og der­fra vi­de­re til Sy­ri­en.

Mir­sad ’ Mak­si­mus’ Bek­ta­se­vic spil­le­de en cen­tral rol­le i den så­kald­te Glo­strup- sag, som før­te til, at dansk- jor­da­ne­ren Ab­dul Ba­sit AbuLi­fa i 2007 blev idømt syv års fængsel for at væ­re en del af en ter­r­or­cel­le. De fi­re til­tal­te i Glo­strup- sa­gen – hvoraf de tre al­drig blev dømt, for­di de juri­di­ske dom­mer undsag­de næv­nin­ge­nes vur­de­ring – var iføl­ge po­li­ti­et i tæt kon­takt med ’ Mak­si­mus’. Og det var da og­så på bag­grund af et tip fra bos­nisk po­li­ti, at de fi­re dan­ske ter­ror- sym­pa­ti­sø­rer blev an­holdt. Men kun én blev dømt.

Mir­sad ’ Mak­si­mus’ Bek­ta­se­vic blev i 2007 idømt 15 år og fi­re må­ne­ders fængsel for for­søg på ter­ror i Bos­ni­en, men blev al­le­re­de løsladt fra et svensk fængsel i 2011. Nu er han så bag trem­mer igen,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.