150.000 i den sven­ske kø til asyl­be­hand­ling

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Om­kring 163.000 mi­gran­ter og flygt­nin­ge kom i fjor til Sve­ri­ge, og det kan ses på kø­en til at få asyl i Sve­ri­ge.

Fo­re­lø­big er til­strøm­nin­gen af­ta­get be­ty­de­ligt, ef­ter at de sven­ske myn­dig­he­der har ind­ført kon­trol ved græn­ser­ne.

Men asyl­kø­en er al­li­ge­vel me­get lang, og de sven­ske asyl­myn­dig­he­der i Mi­gra­tions­ver­ket kæm­per med at nå igen­nem de man­ge an­søg­nin­ger.

Søn­dag rap­por­te­rer Sve­ri­ges Ra­dios pro­gram Ekot, at myn­dig­he­der­ne ar­bej­der med at æn­dre ar­bejds­gan­gen for at få tem­po­et i be­hand­lin­gen op.

Et for­slag er at ta­ge de sa­ger, der ser mest enk­le ud, først, så­dan at de kan kom­me af vej­en med en­ten asyl el­ler af­vis­ning.

» Ved at de­le det op kan vi få al­le sa­ger­ne hur­ti­ge­re igen­nem sy­ste­met, « si­ger Mi­ka­el Ri­b­ben­vik, sted­fortræ­den­de ge­ne­ral­di­rek­tør i Mi­gra­tions­ver­ket.

» Men pro­ble­met er, at selv om vi øger vo­res ind­sats rig­tig me­get, så vil det va­re til et styk­ke ind i næ­ste år, før vi er til­ba­ge i en ri­me­lig ba­lan­ce, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.