’ Ja, jeg har fl yt­tet mig’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FLYGT­NIN­GE » Ja, jeg har fl yt­tet mig i ud­læn­din­ge­spørgs­må­let, « sag­de S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen 21. ja­nu­ar til Po­li­ti­ken. » Det hand­ler ik­ke om, at jeg er ble­vet kyniker, som nog­le vil sky­de mig i sko­e­ne. Tværtimod er den so­ci­a­le in­dig­na­tion, jeg gik ind i po­li­tik med for 15 år si­den, nøj­ag­tig den sam­me in­dig­na­tion, som jeg har i dag. I dag er­ken­der jeg, helt uden at ryste på hån­den, at mit par­ti skul­le ha­ve lyt­tet til de ve­s­tegns­borg­me­stre, der i 1980’ er­ne og 1990’ er­ne in­si­ste­re­de på at be­græn­se til­strøm­nin­gen af ud­læn­din­ge til Dan­mark. De hav­de fuld­stæn­dig ret, « fort­sat­te hun.

Met­te Fre­de­rik­sen har fulgt den nye, hår­de fl ygt­nin­gepo­li­tik op med for­kla­rin­ger fl ere ste­der. 26. ja­nu­ar skrev hun selv på Fa­ce­book:

» Ud­vik­lin­gen i ver­den be­ty­der desvær­re, at pres­set på Eu­ro­pa og Dan­mark ik­ke er over­stå­et in­den­for kort tid. Det kan vi ik­ke væl­ge

• BET­TI­NA LAR­SEN, at se bort fra, hvis vi øn­sker at ha­ve mu­lig­he­den for at ud­vik­le vo­res vel­færds­sam­fund. Vo­res mo­del i Dan­mark er ik­ke den sam­me, som har væ­ret gæl­den­de i ek­sem­pel­vis USA. Vi ac­cep­te­rer ik­ke, at men­ne­sker over­la­des til sig selv. Der­for har vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne valgt at ta­ge kon­kret an­svar for løs­nin­ger. Ik­ke at de er nem­me el­ler li­ge­til. «

Og i Berlingske skrev hun, at det især hand­ler om at få fl ygt­nin­ge i be­skæft igel­se.

» Må­let er en kraft ig for­ø­gel­se af

• YVON­NE TOFTENG, be­skæft igel­sen blandt fl ygt­nin­ge og an­dre ik­ke- ve­st­li­ge med­bor­ge­re. Ik­ke pen­ge nok til fl ygt­nin­ge Det bli­ver en me­get vig­tig op­ga­ve i de kom­men­de år, som vi skal lø­se i fæl­les­skab – sta­ten, kom­mu­ner­ne og ar­bejds­mar­ke­dets par­ter. Fle­re ik­ke- ve­st­li­ge med­bor­ge­re i job vil fri­gø­re me­get sto­re res­sour­cer, som Dan­mark har brug for i frem­ti­den, « skri­ver Met­te Fre­de­tik­sen.

Men hun ad­va­rer og­så om, at ud­gift er­ne til fl ygt­nin­ge ik­ke må gå ud

• VER­NER RAS­MUS­SEN, over æl­dre og an­dre sva­ge grup­per i vel­færds- Dan­mark. Ot­te ud af ti borg­me­stre si­ger til TV2, at de ik­ke har pen­ge nok på bud­get­ter­ne til at ta­ge imod de man­ge fl ygt­nin­ge. Og det skal Ven­stre ta­ge al­vor­ligt, me­ner Met­te Fre­de­rik­sen.

» Jeg hå­ber, at re­ge­rin­gen lyt­ter, når man­ge af lan­dets borg­me­stre si­ger, at den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion vil be­ty­de be­spa­rel­ser i den kom­mu­na­le vel­færd. Det er vi imod , « si­ger hun til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.