Jo­an Ør­ting skal skil­les

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BR­UD Dan­marks mest kend­te se­xo­log skal skil­les. Jo­an Ør­ting og Car­sten Is­ling­ton send­te i går de­res skils­mis­se­pa­pi­rer af sted. Brud­det har fl ere år­sa­ger, men der er in­gen tred­je­part in­vol­ve­ret. Det un­der­stre­ger de beg­ge. I 15 år har Jo­an Ør­ting og Car­sten Is­ling­ton væ­ret gift og har haft et for man­ge an­der­le­des par­for­hold. Men nu er det slut.

» Jeg har her til mor­gen sendt skils­mis­se­pa­pi­rer­ne ind, « for­tæl­ler Car­sten Is­ling­ton til BT.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at selv om kær­lig­he­den mel­lem ham og Jo­an Ør­ting sta­dig er in­takt, så vil­le han i en al­der af 62 år og­så ud at prø­ve sig selv og sit liv af.

» Jeg kan ik­ke læn­ge­re hjæl­pe Jo­an i sin kar­ri­e­re. Hun er kom­met så langt, hun kan. Nu er det min tur. Jeg vil væ­re fri, og jeg vil ud og gi­ve den gas.

Det in­de­bæ­rer, at vi går fra hin­an­den. Vo­res æg­te­skab har jo al­tid væ­ret præ­get af stor fri­hed fra beg­ge si­der. Det er og­så der­for, Jo­an har kun­net ska­be den sto­re kar­ri­e­re, hun har, « si­ger Car­sten Is­ling­ton.

Fri­he­den i de­res æg­te­skab in­de­bar og­så, at de hver især hav­de lov til at dyr­ke en an­den part­ner uden­for æg­te­ska­bet. Det gjor­de Jo­an Ør­ting for en hånd­fuld år si­den, hvor hun Vi bli­ver ik­ke skilt, for­di vi skal ud at mø­de nye. For der er sta­dig en stærk kær­lig­hed mel­lem os. Men Car­sten gi­der ik­ke læn­ge­re væ­re gård­mand Bjørn på Lan­geland hav­de et åben­lyst for­hold til en an­den mand, med Car­sten Is­ling­tons vel­sig­nel­se. Og selv om der ik­ke er en tred­je per­son in­vol­ve­ret i brud­det, så læg­ger Jo­an Ør­ting ik­ke skjul på, at hun har fyldt i sto­re de­le af sit og Car­sten Is­ling­tons æg­te­skab. En fan­ta­stisk støt­te » Car­sten har bak­ket me­get op om mit liv i man­ge år. Han har væ­ret fan­ta­stisk til at støt­te mig. Men nu er han kom­met til et sted i sit liv, hvor det skal hand­le om ham, « si­ger Jo­an Ør­ting til BT.

Brud­det mel­lem de to kom­mer som en stor over­ra­skel­se, da de­res æg­te­skab har over­le­vet blandt an­det Jo­an Ør­tings aff ære. Li­ge­som han og­så ind­vil­li­ge­de i at op­fyl­de Jo­an Ør­tings man­ge­åri­ge drøm om at bo på lan­det, om­gi­vet af høns og kat­te.

» Jeg for­står godt, at han har lyst til, at der skal ske no­get nyt for ham. Vi har væ­ret fra hin­an­den i et par må­ne­der, og Car­sten er fl yt­tet ind i en lil­le lej­lig­hed i in­dre Kø­ben­havn, « for­tæl­ler Jo­an Ør­ting.

» Vi bli­ver ik­ke skilt, for­di vi skal ud at mø­de nye. For der er sta­dig en stærk kær­lig­hed mel­lem os. Men Car­sten gi­der ik­ke læn­ge­re væ­re gård­mand Bjørn på Lan­geland, « si­ger Jo­an Ør­ting.

Der­for be­hol­der hun det ned­lag­te bon­de­hus på Lan­geland samt Vil­la Wil­der på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben­havn, hvor hun dri­ver sin virk­som­hed som se­xo­log, par­te­ra­pe­ut, kog­ni­tiv terapi og me­di­ta­tion. Mens han for­tæl­ler til BT, at han nu skal i gang med at la­ve sand­teg­nin­ger ef­ter H. C. An­der­sens even­tyr i sam­ar­bej­de med et or­ke­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.