Knald el­ler fald

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

DO­NALD TRUMP ’ Trol­den’ ( 69) Ful­de navn: Do­nald Jo­hn Trump

Po­li­tisk kar­ri­e­re: In­gen Ud­dan­nel­se: Øko­no­mi­ud­dan­nel­se fra Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia samt mi­li­tæra­ka­de­mi

Eks­per­ten:

MAN­DAG 1. FE­BRU­AR 2016

HIL­LARY CL­IN­TON

Ful­de navn:

Po­li­tisk kar­ri­e­re:

Ud­dan­nel­se:

Eks­per­ten:

» Jeg tror per­son­ligt ik­ke, at Do­nald Trump har én ene­ste dyb­følt po­li­tisk over­be­vis­ning. Det ene­ste, han er over­be­vist om, er, at han er bed­re til job­bet end de an­dre. Han har in­gen anel­se om, hvor­dan po­li­tik fun­ge­rer. Han ved selv­føl­ge­lig en mas­se om øko­no­mi. Men det er kun en del af job­bet. Han vil skrot­te Oba­ma­ca­re uden at ha­ve en idé til et al­ter­na­tiv. Stik imod al for­nuft har Do­nald Trump en rig­tig god chan­ce for at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat. Re­pu­bli­ka­ner­ne vil ha­de det. Og de­mo­kra­ter­ne vil el­ske det. Trump har nem­lig hel­ler ik­ke en chan­ce imod Hil­lary Cl­in­ton. «

’ Kar­ri­e­re- po­li­ti­ke­ren’ ( 68)

Hil­lary Di­a­ne Rod­ham Cl­in­ton

USAs før­ste­da­me, uden­rigs­mi­ni­ster og se­na­tor for sta­ten New York

Ad­vo­kat ( Fra ét af USAs fi­ne­ste uni­ver­si­te­ter, Ya­le)

» Jeg må in­drøm­me, at Hil­lary Cl­in­ton er en for­mi­da­bel kan­di­dat. Hun har må­ske en mas­se ba­ga­ge med fra for­ti­den. Og man­ge sy­nes sik­kert ik­ke, at de helt kan sto­le på hen­de. Men med er­fa­ring fra Det Hvi­de Hus som før­ste­da­me, som se­na­tor og en­de­lig som Ba­ra­ck Oba­mas uden­rigs­mi­ni­ster er hun uden si­destyk­ke den mest er­far­ne og vel­o­ri­en­te­re­de kan­di­dat i det­te po­li­ti­ske op­løb. Jeg er tem­me­lig sik­ker på, at Hil­lary Cl­in­ton bli­ver USAs næ­ste præ­si­dent. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.