I Iowa

BT - - VOORZIJDE PAGINA - De­mo­kra­ter­nes Re­pu­bli­ka­ner­nes

MAN­DAG 1. FE­BRU­AR 2016 TED CRUZ ’ Den sæ­re snegl’ ( 45) Ful­de navn: Ra­fa­el Edward Cruz Po­li­tisk kar­ri­e­re: Se­na­tor for Te­xas si­den 2013 Ud­dan­nel­se: Ad­vo­kat ( Har­vard Law School – må­ske USAs fi­ne­ste jura- ud­dan­nel­se) Eks­per­ten: » Ted Cruz er en sær snegl. Han er i og for sig en van­vit­tig be­ga­vet po­li­ti­ker og en tem­me­lig fan­ta­stisk ta­ler. Men Cruz er sim­pelt­hen og­så så ube­ha­ge­lig, at in­gen kan li­de ham. De fle­ste an­dre re­pu­bli­ka­ne­re ha­der li­ge­frem Ted Cruz. Li­ge si­den Cruz kom i se­na­tet, har han ik­ke be­stilt an­det end at un­der­gra­ve al­le si­ne kol­le­ga­er. Den for­hen­væ­ren­de se­nats­le­der Jon Bo­e­h­ner for­lod sit job, for­di Cruz gjor­de det umu­ligt at bli­ve enig om no­get som helst. Så hvis Do­nald Trump er en ka­ta­stro­fe, så er Ted Cruz ba­re en ka­ta­stro­fe på en an­den må­de. Ted Cruz har en god chan­ce for at bli­ve den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat. Men når han står an­sigt til an­sigt med Hil­lary Cl­in­ton, har han ik­ke en chan­ce. « BER­NIE SAN­DERS ’ So­ci­a­li­sten’ ( 74) Ful­de navn: Ber­nie San­ders Født: Brook­lyn, New York, 8. sep­tem­ber 1941 Po­li­tisk kar­ri­e­re: Borg­me­ster, Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus og som se­na­tor for sta­ten Ver­mont. Ud­dan­nel­se: Po­li­tisk vi­den­skab ved Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Eks­per­ten: » Ber­nie San­ders vil­le for­ce­re en helt ny form for øko­no­misk for­de­ling. Han vil bry­de de sto­re ban­ker op i min­dre de­le. Og ind­fø­re be­ty­de­ligt hø­je­re skat­ter. Han har stor er­fa­ring fra sin tid som borg­me­ster i Bur­ling­ton i Ver­mont og som se­na­tor. Men når det dre­jer sig om uden­rigs­po­li­tik, vil han kom­me til kort. Det er nem­lig en helt an­den bold­ga­de. Og selv­om det går godt nu, så har han ik­ke de sto­re chan­cer imod Hil­lary Cl­in­ton. « JEB BUSH og MARCO RU­BIO ’ Bob­ler­ne’ Iføl­ge Ni­els Bjer­re- Poul­sen har Ted Cruz og Do­nald Trump fuld­stæn­dig ’ kid­nap­pet’ det re­pu­bli­kan­ske par­ti. Ef­ter ne­der­la­get i 2012 fandt re­pu­bli­ka­ner­ne nem­lig ud af, at de var ved at mi­ste ta­get i væl­ger­ne. De måt­te for­ny sig ved bl. a. at ap­pel­le­re me­re til mi­no­ri­te­ter som f. eks. væl­ge­re med lat­i­na­me­ri­kan­ske rød­der. Der­for er re­pu­bli­ka­ner­nes sid­ste håb Jeb Bush, der selv er gift med en lat­i­na­me­ri­kansk kvin­de, og fel­tets yng­ste kan­di­dat Marco Ru­bio, der selv er af lat­i­na­me­ri­kansk af­stam­ning.

Eks­per­ten: JEB BUSH: » Han var stor­fa­vo­rit fra star­ten. Men nu lig­ger han nær bun­den og der skal ske no­get vir­ke­lig stort. Men hvis Do­nald Trump plud­se­lig styr­ter, så har Bush sta­dig en chan­ce. «

MARCO RU­BIO:

ME­NINGS­MÅ­LIN­GER Den kon­tro­ver­si­el­le Do­nald Trump ser ud til at få en fly­ven­de start i sit for­søg på at bli­ve valgt som re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat, når væl­ger­ne i Iowa som den før­ste del­stat i dag skal ud­pe­ge de­res fa­vo­rit til at ef­ter­føl­ge Ba­ra­ck Oba­ma. Og det sam­me kan si­ges om de­mo­kra­ter­nes stor­fa­vo­rit Hil­lary Cl­in­ton.

I lig­hed med Trump ind­ta­ger hun iføl­ge Wall Stre­et Jour­nal før­ste­plad­sen i me­nings­må­lin­ger, of­fent­lig­gjort to døgn før de så­kald­te caucu­ses i Iowa, hvor bor­ge­re, der er re­gi­stre­ret som par­ti­med­lem­mer, har ret til at del­ta­ge.

En må­ling fra Iowa- avi­sen Des Moines Re­gi­ster og nyheds­bu­reau­et Bloom­berg vi­ser, at 28 pro­cent støt­ter Do­nald Trump. Der­ef­ter føl­ger Te­xas- se­na­to­ren Ted Cruz med 23 pro­cent og Marco Ru­bio, se­na­tor i Fl­o­ri­da, med 15 pro­cent.

Der­med er op­bak­nin­gen til Trump øget i for­hold til den for­ri­ge må­ling fra Des Moines Re­gi­ster for tre uger si­den, hvor af­stan­den mel­lem ejen­doms­mil­li­ar­dæ­ren og Ted Cruz var no­get min­dre.

Kun to pro­cent fo­re­træk­ker Jeb Bush. Mens de re­pu­bli­kan­ske par­ti­med­lem­mer i Iowa har 11 kan­di­da­ter at væl­ge imel­lem, så om­fat­ter de­mo­kra­ter­nes felt kun tre per­so­ner, og re­elt er det Hil­lary Cl­in­ton mod Ver­mont­se­na­to­ren Ber­nie San­ders.

Tred­je­man­den Martin O’Mal­ley er iføl­ge samt­li­ge væl­ger­un­der­sø­gel­ser chan­ce­løs.

I må­lin­gen fra Des Moines Re­gi­ster/ Bloom­berg står Hil­lary Cl­in­ton til 45 pro­cent og Ber­nie San­ders til 42 pro­cent.

» Marco Ru­bio er re­pu­bli­ka­ner­nes mest re­a­li­sti­ske håb. Han er en ka­ris­ma­tisk ta­ler med tag i man­ge mi­no­ri­tetsvæl­ge­re. Og over for Hil­lary Cl­in­ton kan han slå på al­de­ren – At Hil­lary er ’ yester­day’s news’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.