Jon blev far i en

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MAG­TES­LØS­HED hi­sto­rie, der blev ind­ledt på en bar på Nør­re­bro på en råkold af­ten i novem­ber 2011.

» I ba­ren går jeg over til pi­gen, der sid­der og kig­ger på mig. Hun for­tæl­ler mig, at hun har sid­det og ven­tet på mig he­le af­te­nen. Vi ta­ger så hjem til min lej­lig­hed, hvor vi næ­ste mor­gen dyr­ker sex uden kon­dom. Jeg var fuld og gik ud fra, at hun var på p- pil­ler. Næ­ste for­mid­dag køb­te jeg en for­try­del­se­spil­le til hen­de, men jeg ved ik­ke, om hun tog den, « for­tæl­ler han.

Jon Kjel­lund tog af­sked med den østrig­ske kvin­de, som rej­ste hjem ef­ter nog­le skøn­ne da­ge i den dan­ske ho­ved­stad. De gik hver til sit i den tro, at de­res en­gangsk­nald blot var et en­gangsk­nald. Men skæb­nen vil­le det an­der­le­des. Nog­le uger ef­ter kon­tak­te­de den østrig­ske kvin­de Jon Kjel­lund på Fa­ce­book, hvor hun over­brag­te ham en over­rum­p­len­de nyhed. Et chok » Jeg fik at vi­de, at jeg skul­le væ­re far. Det kom som et chok for mig, at hun vil­le be­hol­de bar­net. For hvem vil ha­ve et barn med en per­son, de kun har kendt i ot­te ti­mer? Jeg for­tal­te hen­de, at jeg nok skul­le væ­re der for hen­de, og det har jeg og­så væ­ret, « un­der­stre­ger han.

Jon Kjel­lund var indstil­let på at op­byg­ge et ven­skab med den østrig­ske kvin­de, men et kær­lig­heds­for­hold kun­ne det ik­ke bli­ve til, selv­om hun iføl­ge Jon Kjel­lund pres­se­de på. Den 31- åri­ge dan­sker fløj der­for til Østrig to uger ef­ter føds­len, hvor han så sin lil­le dat­ter for før­ste gang.

I lø­bet af det næ­ste par år mød­tes de nog­le gan­ge om året i en­ten Kø­ben­havn el­ler Østrig. Jon Kjel­lunds for­æl­dre var med til bar­nedå­ben i Østrig.

I be­gyn­del­sen af 2014 be­gynd­te de­res ven­skab at kra­ke­le­re. En Fa­ce­book- kor­re­spon­dan­ce end­te helt galt imel­lem de to, da hun for­tal­te ham, at hun var be­gyndt at gå til psy­ko­log, for­di han af­vi­ste hen­de. Hen over som­me­ren 2014 hav­de Jon Kjel­lund me­get lidt kon­takt til den østrig­ske kvin­de. I ok­to­ber 2014 gav hun ham så et ben­hårdt og klart ul­ti­ma­tum: Hvis ik­ke han tog det næ­ste fly til Østrig for at snak­ke om dat­te­ren, vil­le hun sagsø­ge ham for at be­ta­le for lidt i bør­ne­bi­drag.

» Det var helt ab­surd. Hun vid­ste godt, at jeg be­tal­te det, jeg skul­le. Jeg send­te hen­de mi­ne skat­te­o­p­lys­nin­ger i 2012. Jeg var ret hur­tigt klar over, at det dre­je­de sig om et hævn­togt fra hen­des si­de, for­di jeg ik­ke øn­ske­de en fæl­les frem­tid, « for­tæl­ler han. I kamp med myn­dig­he­der­ne En må­ned se­ne­re, novem­ber 2014, modt­og Jon Kjel­lund et brev fra den østrig­ske so­ci­al­for­valt­ning, som kræ­ve­de, at han be­tal­te me­re til kvin­den. I over et år lå Af­g­ha­ni­st­an­ve­te­ra­nen i krig med de østrig­ske myn­dig­he­der, og i de­cem­ber 2015 faldt af­gø­rel­sen så. Han skul­le be­ta­le 20.000 kro­ner ek­stra i bør­ne­bi­drag. En af­gø­rel­se, han er så util­freds med, at han nu har valgt at an­ke den.

» Hvis folk vid­ste, hvor me­get mænd bli­ver diskri­mi­ne­ret i så­dan­ne sa­ger, så vil­le de ta­ge sig til ho­ve­d­et. Hver gang en mand åb­ner mun­den og si­ger, han bli­ver uret­fær­digt be­hand­let, får han at vi­de, at han er en klyn­ker, « for­tæl­ler han og fort­sæt­ter:

» Jeg hø­rer man­ge gan­ge den her: Hvor­for tog du ik­ke an­svar og brug­te kon­dom? Tænk på dit barn, hvad vil bar­net ik­ke tæn­ke om 10 år? Po­in­ten er ba­re, at jeg har ta­get an­svar og be­talt til min dat­ter. Kvin­der, der be­vidst prø­ver at bli­ve gravi­de på den her må­de, er da enormt egoi­sti­ske, « ly­der det fra Jon Kjel­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.