Ja, der skal væ­re mål, som man ser i sko­len

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

STIG BRO­STRÖM

fag­li­ge mål i vug­ge­stu­en, li­ge­som der er i sko­len. Men det skal væ­re mål, som pæ­da­go­ger­ne sæt­ter op og ar­bej­der for at ind­fri. Læ­rings­mål kan nem­lig væ­re med til at sør­ge for, at bør­ne­ne skaff er sig de nød­ven­di­ge kund­ska­ber, fær­dig­he­der og so­ci­a­le re­la­tio­ner.

DER SKAL VÆ­RE

pro­ble­mer, hvis pæ­da­go­ger­ne ik­ke får de nød­ven­di­ge mid­ler til at iværk­sæt­te spæn­den­de og nød­ven­di­ge ak­ti­vi­te­ter. Man

Der er selvbli­ver nødt til at ska­be de be­tin­gel­ser, der skal til for at ska­be de bed­ste

føl­ge­lig ram­mer for, at bør­ne­ne bli­ver så

kom­met me­re dyg­ti­ge, som de kan. Der­for er det og­så vig­tigt, at det er pæ­da­go­ger­ne

målsty ring i dag, selv, der for­mu­le­rer må­le­ne, for at sik­re, at de pas­ser til bør­ne­ne. end der var før, men det ser jeg som en po­si­tiv ting

DER KAN OP­STÅ

LÆRINGSBEGREBET HAR VÆ­RET

en del af in­sti­tu­tio­ner­ne si­den 1998. Hvor pæ­da­go­ger før tal­te om børns ud­vik­ling som no­get, der ske­te in­de­fra, så er der i dag kom­met fo­kus på det mil­jø, bør­ne­ne ud­vik­ler sig i. Der er der­for kom­met me­re målsty­ring i dag, end der var før, men det ser jeg som en po­si­tiv ting. I hvert fald så læn­ge det er pæ­da­go­ger­ne, der skit­se­rer og plan­læg­ger må­le­ne og pæ­da­go­gik­ken. Så­dan skal det væ­re. Der skal væ­re for­mål med det ind­hold, der er i in­sti­tu­tio­ner­ne. Læ­ring og ud­vik­ling står ik­ke i mod­sæt­ning til hin­an­den. Jeg me­ner ik­ke, at et barn kan und­gå at ud­vik­le sig, når det læ­rer.

med læ­rings­pla­ner, læg­ger man der­i­mod vægt på nog­le be­stem­te præ­sta­tio­ner fra bør­ne­nes si­de. Det fj er­ner op­mærk­som­he­den fra det, som man bur­de væ­re op­ta­get af: Nem­lig glæ­den ved at kun­ne no­get og glæ­den ved at op­nå no­get med an­dre. Der skal ske en bred ud­vik­ling hos bar­net i vug­ge­stu­en, så fo­kus skal ik­ke kun væ­re på, om de le­ver op til be­græn­se­de mål. Forsk­ning i pæ­da­go­gik fra bå­de Dan­mark og USA vi­ser, at den kan ha­ve ka­ta­stro­fal ef­fekt, hvis man en­der med kun at gå eft er at op­nå go­de re­sul­ta­ter i må­lin­ger­ne.

NÅR VUG­GE­STU­ER AR­BEJ­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.